Często zadawane pytania

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy to wymagane przepisami prawa kurs, który musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik. Wyróżnia się dwa rodzaje szkolenia. Pierwsze z nich - wstępne - jest niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Składa się m.in. z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jego celem jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym z zagrożeniami i czynnikami ryzyka. Ponadto, szkolenie wstępne ma na celu wyposażenie pracownika w wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania obowiązków służbowych. Szkolenie okresowe natomiast ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Jego częstotliwość określają przepisy zawarte w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenie BHP - jak wygląda? Szkolenie BHP może odbyć się w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online). Jak wygląda szkolenie BHP w formie instruktażu, kursu lub seminarium? To tradycyjna forma szkolenia, w której uczestnicy spędzają określoną przepisami liczbę godzin lekcyjnej na zajęciach prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę (pracownika służby BHP lub pracodawcę/pracownika pełniącego funkcję służby BHP). Szkolenie to musi trwać: w przypadku instruktażu nie krócej, niż 2 godziny lekcyjne, w przypadku kursu nie krócej, niż 15 godzin lekcyjnych (może składać się z zajęć teoretycznych i praktycznych), w przypadku seminarium nie krócej, niż 5 godzin lekcyjnych. Szkolenie w ramach samokształcenia kierowanego trwają znacznie krócej - o ich długości decyduje pracownik zgodnie ze swoim poziomem wiedzy. Do przeprowadzenia szkolenia wystarczy sprawny komputer z dostępem do internetu. Nie jest konieczna obecność pracownika służby BHP, jednak samo szkolenie w formie e-learningu musi być przygotowane przed podmiot uprawniony do tego. Każdą z form szkolenia kończy test, który jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy. Jego poprawne wypełnienie jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W przypadku samokształcenia kierowanego uczestnik zazwyczaj ma nieograniczoną liczbę podejść do testu.
Szkolenia BHP - kto może prowadzić? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgamy do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Według Rozporządzenia szkolenie BHP może prowadzić pracodawca lub na jego zlecenie jednostki do tego uprawnione (np. firmy zewnętrzne, osoba pełniąca służbę BHP). Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba prowadząca szkolenie BHP? Niezbędnym minimum jest posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Może to również być osoba z wyższym wykształceniem o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo taka, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Według najnowszych przepisów pracodawca może pełnić obowiązki służby BHP, gdy zatrudnia nie więcej, niż 50 osób i jego działalność kwalifikuje się do maksymalnie trzeciej kategorii ryzyka według przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca natomiast nie może prowadzić szkoleń dla pracodawców oraz dla służby BHP. Źródłem metodologii dla pracodawcy jest obowiązkowe szkolenie dla pracodawców wykonujących obowiązki służby BHP. Z tego kursu może dowiedzieć się, między innymi, jak przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak aby pracodawca mógł w pełni prowadzić szkolenie, musi posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne. Pracodawców nie obowiązuje wymóg posiadania kierunkowego wykształcenia. W przypadku kursu przeprowadzanego przez Internet, nie jest wymagana obecność pracownika służby BHP, jednak samo szkolenie musi być przygotowane przez podmiot do tego uprawniony.
O tym, ile trwa szkolenie BHP w formie e-learningu, decyduje sam uczestnik. Jeśli szybko przyswoi wiedzę i poprawnie odpowie na pytania zawarte w końcowym teście, kurs może ukończyć nawet w kilkanaście minut. W naszym systemie uczestnik szkolenia ma nieograniczoną liczbę podejść do testu.
Szkolenia BHP - jak często trzeba je przeprowadzać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zastanowić się, jakiego stanowiska szkolenie dotyczy. Zaszeregowanie stanowisk pracy znajdziemy w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Wskazuje ono, ile jest ważne szkolenie BHP: 12 miesięcy w przypadku pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, 3 lata w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, 5 lat - pracownicy służby BHP, osoby kierujące pracownikami oraz pracodawcy (w tym pełniący obowiązki służby BHP), pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP, jak również pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy zostanie zakwalifikowany wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono. Warto również pamiętać, iż w przypadku każdej z tych grup szkolenie okresowo musi odbyć się do 12 miesięcy po zatrudnieniu pracownika. Wyjątkiem stanowią pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, które muszą odbyć szkolenie do 6 miesięcy po zatrudnieniu. Szkolenie BHP może odbyć się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online). W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkolenie musi odbyć się w formie instruktażu. Na pytanie, kiedy przeprowadzić szkolenie BHP, odpowiedź jest prosta - najpóźniej w ostatnim dniu ważności aktualnego szkolenia, ponieważ pracownik bez aktualnego kursu BHP nie może podjąć pracy. Ze szkolenia okresowego moz?e byc? zwolniona osoba, kto?ra posiada aktualne zas?wiadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Możliwe jest to również w wypadku, kiedy osoba zatrudniona posiada zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenie BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, ale pod warunkiem, iż jego program uwzgle?dniał zakres tematyczny, który jest wymagany w programie szkolenia okresowego obowia?zuja?cego na nowym stanowisku pracy.

Nie uzyskałeś(aś) odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami