Najnowsze akty prawne

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa pracy, bhp, ppoż oraz innymi aktami prawnymi, odnoszącymi się do szerokiej tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 1294)

Data ogłoszenia: 12.07.2019 r.
Data wejścia w życie: 13.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1294/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 1252)

Data ogłoszenia: 05.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1252
Ważne dla osób pracujących w styczności z żywnością:

Art. 59. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicz-nych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004.
2. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
3. Spełnienie wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie.
4. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych orzeczenia lekar-skie i dokumentację, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.
5. Kopie orzeczenia lekarskiego oraz dokumentacji, o których mowa w ust. 2 i 3, znajdują się w miejscu wykonywa-nia pracy przez osobę, której dotyczy to orzeczenie lub dokumentacja.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 1251)

Data ogłoszenia: 05.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1251/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1239)

Data ogłoszenia: 04.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1239/1
W ustawie mowa jest o badaniach sanitarno - epidemiologicznych - rozdział 2, art. 6,7,8,9,10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. 1225)

Data ogłoszenia: 03.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1225/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1205)

Data ogłoszenia: 28.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1205/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 1175)

Data ogłoszenia: 25.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1175/1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 1160)

Data ogłoszenia: 24.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 09.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1160/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1106)

Data ogłoszenia: 14.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1106/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1099)

Data ogłoszenia: 13.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 28.06.2019 r. z wyjątkiem patrz § 3 rozporządzenia
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1099/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2019 poz. 1071)

Data ogłoszenia: 10.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 25.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1071/1

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176)

Data ogłoszenia: 21.11.2018 r.
Data wejścia w życie: 06.12.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2176/1

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz. U. poz. 2147)

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.
Data wejścia w życie: 16.02.2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie 16.05.2019 r. lub 16.11.2019 r. szczegóły patrz § 24.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2147/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140)

Data ogłoszenia: 14.11.2018 r.
Data wejścia w życie: 29.11.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/1

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 2112)

Data ogłoszenia: 07.11.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2112/1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 2090)

Data ogłoszenia: 02.11.2018 r.
Data wejścia w życie: 03.11.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2090/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1938)

Data ogłoszenia: 09.10.2018 r.
Data wejścia w życie: 10.10.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1938/1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1940)


Data ogłoszenia: 09.10.2018 r.
Data wejścia w życie: 24.10.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1940/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 1870)

Data ogłoszenia: 01.10.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1870/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1742)

Data ogłoszenia: 07.09.2018 r.
Data wejścia w życie: 08.09.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1742/1

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Data ogłoszenia: 30.08.2018 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 350
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1669/1
Art. 71 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376). Zmiana ta wchodzi w życie 01.10.2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1637)

Data ogłoszenia: 27.08.2018 r.
Data wejścia w życie: 04.09.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
Art. 8 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1446)

Data ogłoszenia: 27.07.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1446/1

Art. 2 ust. 15 - definicja palarni;
Art. 5 ust. 1 - miejsca, w których palenie jest zabronione;
Art. 5 ust. 1a - stanowi o tym, że właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia, umieści w widocznym miejscu informację o zakazie palenia;
Art. 5a ust. 3 - miejsca, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię;
Art. 13 - stanowi o karach grzywny za nie umieszczenie informacji o zakazie palenia lub za palenie wbrew postanowieniom art. 5.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1448)

Data ogłoszenia: 27.07.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1448/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1376)

Data ogłoszenia: 17.07.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1376/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286)

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.
Data wejścia w życie: 21.08.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1286/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 1155)

Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1155/1

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. poz. 1139)

Data ogłoszenia: 13.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1139/1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 1127)

Data ogłoszenia: 12.06.2018 r.
Data wejścia w życie: 13.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1127/1

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Data ogłoszenia: 24.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1
Art. 111 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

RODO do zapoznania poniżej:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 917)

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/917/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 903)

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/903/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. poz. 827)

Data ogłoszenia: 02.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 17.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/827/1