Testy BHP online

Testy BHP - pytania i odpowiedzi
Każde szkolenie okresowe BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zakończyć się testem sprawdzającym. Jest on dowodem na to, iż pracownik w dostatecznym stopniu przyswoił wiedzę z zakresu BHP i może przystąpić do pracy. Ustawodawca nie wskazał jednak, w jakiej formie wiedza uczestnika szkolenia ma być sprawdzana. Najczęściej wybiera się formę testu, tj. pytań i odpowiedzi jednokrotnego wyboru. To prosta forma, dzięki której każda szkolona osoba będzie w stanie wskazać poprawne rozwiązanie, a także bardzo szybko otrzyma wynik testu. Prawidłowe wykonanie testu BHP po szkoleniu okresowym umożliwia wydanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu bez względu na jego formę. Dotyczy to także samokształcenia kierowanego, czyli bardzo popularnej formy szkoleń BHP przez internet. Testy w tym wypadku sprawdzają się doskonale - uczestnik szkolenia e-learningowe może dzięki temu szybciej je zakończyć, jeśli uzna, że zna odpowiedzi na pojawiające się pytania.

 

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli,
 2. Państwowa Inspekcja Pracy,
 3. Prokuratura.

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 2. Państwowa Inspekcja Pracy,
 3. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

Do  podstawowych obowiązków osób kierujących pracowniami należy;

 1. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to:

 1. Umowa zlecenie
 2. Umowa o dzieło,
 3. Umowa o pracę.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym  co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:

 1. 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 2. 10 kolejnych dni kalendarzowych,
 3. 10 dni roboczych.

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu BHP,
 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy,
 3. Pracodawca

Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

 1. Całkowicie zabronione,
 2. Dozwolone w łącznym czasie nieprzekraczającym  8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po których powinna nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy
 3. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby  trwa:

 1. Do 4 godzin,
 2. Powyżej 4 godzin,
 3. Powyżej 6 godzin.

W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż::

 1. 20° C,
 2. 18° C,
 3. 16° C.

Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:

 1. Pole elektrostatyczne,
 2. Wymuszona pozycja przy pracy,
 3. Promieniowanie podczerwone.

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

 1. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy,
 2. Sprawności wzroku pracownika,
 3. Czasu pracy.

Kobieta zatrudniona przy pracy stałej przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo przenosić:

 1. 25 kg,
 2. 20 kg,
 3. 12 kg.

Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas::

 1. Przekraczający 55 dB,
 2. Przekraczający 60 dB,
 3. Przekraczający 65 dB.

Czy kobietę w ciąży wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

 1. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody,
 2. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych,
 3. Nie wolno zatrudnić w żadnym przypadku.

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące niezdolność do pracy,
 2. Powodujące skaleczenie pracownika,
 3. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć pracownika.

Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

 1. Pracodawca,
 2. Zakład  Ubezpieczeń Społecznych,
 3. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy:

 1. Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,
 2. Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
 3. W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy.

W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany:

 1. Jak najszybciej opuścić miejsce pracy,
 2. Powiadomić służbę BHP,
 3. Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego.

Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

 1. 21 dni od daty wypadku,
 2. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
 3. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Okresowym, profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Pracownicy zatrudnieni tylko na stanowiskach robotniczych,
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe,
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie.

Podobne pytania znajdują się w testach, które wypełniają kursanci po zakończeniu naszych szkoleń. Testy mają zweryfikować, czy pracownik zapamiętał najważniejsze informacje, aby w razie potrzeby mógł je wykorzystać w praktyce. Szkolenia bhp dla pracowników pozwalają zapoznać kursantów z ich obowiązkami i prawami w zakresie bezpieczeństwa i higeny pracy. Programy szkoleniowe dostosowane są do specyfiki danej branży, aby dokładnie omówić potencjalne zagrożenia. Szkolenie bhp dla kierowców umożliwia zdobycie przez nich wiedzy m.in. o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia na drodze sytuacji kryzysowych. Znajomość tych zasad przez zawodowego kierowcę jest niezbędna. Z kolei Szkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych, czyli architektów czy konstruktorów jest konieczne, aby potrafili projektować skuteczne rozwiązania i dbać o bezpieczeństwo na placach budowy czy w zakładach przemysłowych. Szkolenia BHP są obowiązkowe nie tylko dla osób zajmujących się zawodami potencjalnie niebezpiecznymi, ale także dla pracowników biurowych. Równie istotne jest Szkolenie bhp dla nauczycieli  czy Szkolenie dla pracowników służby bhp, którzy muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę dotyczącą higieny pracy. Obowiązkowe jest także Szkolenie bhp dla pracodawców, na których przepisy nakładają obowiązek zapewniania swoim pracownikom warunków pracy niezagrażających zdrowiu czy życiu. Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby różnych narodowości mogą wykupić Szkolenie bhp po angielsku. W ofercie kursów znajduje się także Szkolenie przeciwpożarowe pracowników.