Regulamin platformy

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BHP-FORNIRE Spółka Cywilna, Marlena Bułka, Grzegorz Kwiatek, Marcin Noworyta z siedzibą w Oświęcimiu, za pośrednictwem serwisu internetowego kursbhp.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BHP-FORNIRE Spółka Cywilna, Marlena Bułka, Grzegorz Kwiatek, Marcin Noworyta z siedzibą w Oświęcimiu usług płatnych i nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 

1.

Certyfikat - pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub karta szkolenia wstępnego potwierdzająca ukończenie odpowiedniego szkolenia wstępnego-Instruktażu ogólnego.

 

2.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

3.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 

4.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5.

Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

 

6.

Oferta – oznacza ofertę na świadczenie Usługi BHP i PPOŻ lub Usług BHP i PPOŻ , przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego, złożonego za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

9.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

10.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 

11.

Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie kursbhp.com.

 

12.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

13.

Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

14.

Szkolenie ("Usługa odpłatna") - oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprzez udostępnienie Użytkownikowi Treści cyfrowych.

 

15.

Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

16.

Usługi BHP i PPOŻ ("Usługa odpłatna") - usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, opisane szczegółowo na Stronie Internetowej Serwisu, które mogą stanowić przedmiot zapytania ofertowego Użytkownika i skonstruowanej przez Usługodawcę w odpowiedzi na zapytanie, Oferty.

 

17.

Usługodawca - oznacza BHP-FORNIRE Spółka Cywilna, Marlena Bułka, Grzegorz Kwiatek, Marcin Noworyta z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Zagrodowa 67, NIP:5492451655, REGON: 380771579, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 

18.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i niektórych zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

3.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 

4.

W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej, udostępnianej w ramach usługi Szkolenie. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.

 

6.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

7.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

8.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

9.

Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.

 

10.

Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w trakcie Szkolenia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 

2.

Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 

3.

Usługa Dodaj użytkownika świadczona jest w ramach Konta Użytkownika i polega na dodawaniu w ramach Konta Użytkownika kolejnych jego użytkowników (tworzeniu użytkownikom subkont). W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz dostępny w ramach Konta Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu ("Przekaż Pracownikowi"), zaś użytkownik, dla którego ma zostać utworzone subkonto, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu dodania użytkownika, kod weryfikacyjny, w celu potwierdzenia Rejestracji subkonta i jego aktywacji. Aktywacja subkonta następuje poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego w formularzu rejestracyjnym. Celem założenia subkonta jest udostępnienie Szkolenia pracownikowi, przez jego pracodawcę.

 

4.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 

5.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

6.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Usługi nieodpłatne

 

1.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

a) Formularz kontaktowy;

 
 

b) Prowadzenie Konta Użytkownika;

 
 

c) Dodaj użytkownika.

 
 

2.

Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

4.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.

 

5.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

 

6.

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak również dostęp do Usługi Szkolenie (w tym Treści cyfrowych i testu on-line).

 

7.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

8.

Usługa Dodaj użytkownika świadczona jest w ramach Konta Użytkownika i polega na dodawaniu w ramach Konta Użytkownika kolejnych jego użytkowników (tworzeniu użytkownikom subkont). W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz dostępny w ramach Konta Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu ("Przekaż Pracownikowi"), zaś użytkownik, dla którego ma zostać utworzone subkonto, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu dodania użytkownika, kod weryfikacyjny, w celu potwierdzenia Rejestracji subkonta i jego aktywacji. Aktywacja subkonta następuje poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego w formularzu rejestracyjnym. Celem założenia subkonta jest udostępnienie Szkolenia pracownikowi, przez jego pracodawcę.

 

9.

Rezygnacja z usługi Dodaj użytkownika możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi oraz możliwości usunięcia dodanego w ramach usługi subkonta (użytkownika).

 

10.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Zamówienia na Usługi odpłatne oraz realizacja zamówień

 

1.

Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

2.

Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Usługę Szkolenia, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod daną Usługą Szkolenia prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Szkolenie, wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową, jak też o czasie trwania Umowy, dokładnym zakresie Usługi oraz terminie i sposobie jej realizacji.

 

3.

Odpłatna Usługa Szkolenie polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej - w postaci udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę Treści cyfrowych, jak również na udostępnieniu Użytkownikowi testu on-line - uzyskanie pozytywnego wyniku z testu, jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończenia Szkolenia (Certyfikatu), o którym mowa poniżej, w §5 ust. 4. Szczegółowy zakres usługi Szkolenie, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej.

   

Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w celach komercyjnych oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. Materiały w ramach Szkolenia udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako informacja szkoleniowa, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy z dziedziny w której opracowane zostało Szkolenie.

   

W celu korzystania z materiałów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Szkolenie, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.

 

4.

Po zakończonym Szkoleniu oraz zdaniu testu w formie on-line, który wchodzi w skład odpłatnej usługi Szkolenie, na zasadach opisanych na Stronie Internetowej Serwisu, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy (z zastrzeżeniem §5 ust. 5 poniżej) w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Użytkownika, podany podczas składania zamówienia, zaświadczenie o odbyciu Szkolenia (Certyfikat), którego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wzór, prezentowany jest na Stronie Internetowej Serwisu, w karcie danego Szkolenia.

   

Dodatkowo, na życzenie Użytkownika przekazane Usługodawcy w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia, zaświadczenie o odbyciu Szkolenia (oryginał Certyfikatu) zostanie przesłany Użytkownikowi w formie papierowej - za pośrednictwem dostawcy - firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zakończenia Szkolenia i zdania testu on-line. Koszt wysłania pierwszego egzemplarza Certyfikatu zawiera się w cenie danego Szkolenia. W razie potrzeby i na prośbę Użytkownika, możliwe jest wysłanie do niego kolejnych egzemplarzy Certyfikatu w formie papierowej, jednak koszt przesyłki w  takim wypadku ponosi Użytkownik - w takim wypadku Usługodawca i Użytkownik ustalają ponownie termin i koszt dostawy.

 

5.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia (Certyfikatu), o którym mowa powyżej, jest uczestnictwo on-line w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia (poprzez odtworzenie udostępnionych w ramach usługi Szkolenie Treści cyfrowych), a także zdanie testu on-line, o czym mowa powyżej, o czym Użytkownik każdorazowo informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 

6.

Celem wzięcia udziału w Szkoleniu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Szkolenia.

 

7.

Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

8.

Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi odpłatnej, będącej przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.

 

9.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na Usługi BHP i PPOŻ , Użytkownik przesyła do Usługodawcy zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj Usługi BHP i PPOŻ , którą jest zainteresowany, spośród usług prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz indywidualne oczekiwania co do zakresu i sposobu świadczenia Usługi.

10.

W trakcie wypełniania Formularza kontaktowego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

11.

Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Usługodawcy, wszystkie szczegóły Oferty, w tym między innymi cenę brutto Usługi; możliwe formy oraz termin płatności; zakres Usługi i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; czas trwania Umowy; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo - informację, że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, dołączony jest Regulamin Serwisu Internetowego oraz Polityka Prywatności.

12.

Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną, wskazując czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a także wskazując swoje dane teleadresowe i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Ofercie.

13.

Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.

§ 6 Płatności

1.

Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze odpłatnej stanowią ceny brutto.

   

2.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

   
 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);

             
 

b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).

             

3.

Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.

   

4.

W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

   

5.

Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

   

§ 7 Reklamacje

1.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

   

2.

Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

   

§ 8 Odstąpienie od Umowy

1.

Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

   

2.

Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

   

3.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, tj.: BHP-FORNIRE s.c., ul. Zagrodowa 67 (32-600), Oświęcim, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj.: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

   

5.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

   

6.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   

7.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.

   

8.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

   

9.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Spełnianie świadczenia rozpoczyna się z chwilą kliknięcia „ Zamawiam i płacę”

   

§ 9 Ochrona danych osobowych

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

   

§ 10 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

1.

Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

   

2.

Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

   

3.

Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

   

§ 11 Postanowienia końcowe

1.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

   

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

   

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

   

4.

Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

   

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §10 Regulaminu.

   

6.

Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

   

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.