Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służbySłużba BHP w zakładzie pracy - kurs online

Szkolenie dla służby BHP to integralna część zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników służby oraz osobom, które wykonują jej obowiązki, stworzyliśmy profesjonalny kurs BHP dostępny online. Znajdują się w nim ciekawe i merytoryczne materiały szkoleniowe oraz przepisy prawne dotyczące służby BHP, co istotnie wpływa na kształtowanie prawidłowych warunków BHP w placówkach i zakładach pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia dla Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

-urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

-urządzenia zabezpieczające;

-środki ochrony indywidualnej

6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8 Nowoczesne metody pracy służby bhp

9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy  (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 5 osób 249,00 PLN
od 6 do 10 osób 219,00 PLN
od 11 do 999 osób 190,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 190,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia