Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowaniaKurs bhp online dla pracodawców i kierowników narażonych na działanie pola E-M.

Dyrektor podmiotu leczniczego oraz inne osoby kierujące pracownikami w placówkach medycznych, u których istnieje narażenie na działanie szkodliwego pola E-M oraz jonizującego, powinni ukończyć niezbędne szkolenie okresowe BHP z uwzględnieniem kwestii związanych z zasadami i przepisami bhp w pracy z narażeniem pole E-M.
Ukończenie naszego szkolenia bhp w formie e-learning pozwoli Ci stworzyć bezpieczne warunki pracy dla podwładnych, co przyczyni się m.in. do ograniczenia liczby wypadków.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniem szkodliwym promieniowaniem i działaniem pola elektromagnetycznego.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym, pracujących w narażeniu na działanie pola EM oraz szkodliwego promieniowania

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

- ochrony pracy kobiet i młodocianych;

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy w placówkach medycznych, służby zdrowia, placówkach naukowo - badawczych, w których występuje szkodliwe pole EM.

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, chemicznymi, biologicznym, uciążliwymi i niebezpiecznymi, polem elektromagnetycznym, promieniowaniem jonizującym, laserowym oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach medycznych i naukowo - badawczych, w których personel narażony jest na działanie promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, laserowego, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań personelu medycznego w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020r,poz. 1320)

Zamówienia przez Instytucje publiczne
Data ważności 5 lat Zamówienia przez Instytucje publiczne Ceny
Ilość osób Cena/os.
od 1 do 15 osób 79,00 PLN
od 16 do 30 osób 69,00 PLN
od 31 do 999 osób 60,00 PLN
Obniżka - 20%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 60,00 zł
Cena zawiera
  • 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia
  • 2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  • 3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  • 4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • 5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu
  • 6. Fakturę VAT
Pobierz Wzór Zaświadczenia