Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Wraz z łagodzeniem obostrzeń gospodarczych dotyczących reżimu sanitarnego i zachowania społecznego dystansu, wiele przedsiębiorstw zdecydowało się przywrócić prowadzoną działalność gospodarczą do standardowego trybu. Stopniowe odmrażanie firm spowodowało, że wielu pracowników powróciło lub szykuje się na powrót do pracy w zakładzie. W jaki sposób bezpiecznie zorganizować ich pracę? Z jakimi obostrzeniami, zaleceniami i ograniczeniami należy się liczyć, chcąc zapewnić bezpieczeństwo załodze oraz firmie?

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy planujący powrót pracowników do zakładu zobligowani są do zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego, stworzenie planu działania oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Analiza oceny ryzyka zawodowego
Żeby móc właściwie zorganizować obszar BHP firmy w pandemicznej rzeczywistości, konieczne jest zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego,  występującego w zakładzie. Kluczowa jest identyfikacja wszelkich zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych i psychospołecznych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy, pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów i zagrożeń. Należy również zrewidować środki zapobiegawcze, które umożliwią zakładowi przywrócenie zdolności produkcyjnej i operacyjnej.

Zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kluczowym aktem prawnym regulującym dostosowanie firmy i planowanie bezpiecznego powrotu do pracy jest art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki firmy działania pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków mogą być różne. Środki konieczne do zastosowania, PIP klasyfikuje jako eliminujące zagrożenia oraz minimalizujące zagrożenia.

Środki eliminujące zagrożenia
Do środków eliminujących zagrożenia zaliczyć należy zwiększony udział pracy zdalnej oraz zmianę organizacji pracy w zakładzie.
Należy starać się organizować pracę zmianową w zakładzie w godzinach ruchomych, czyli w sposób, który umożliwi koordynację przychodzenia i wychodzenia z pracy niewielkich grup pracowników w pewnych cyklach – np. co 2-3 godziny. W ten sposób możliwe jest ograniczenie niepotrzebnego kontaktu międzyludzkiego, a tym samym zmarginalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Środki minimalizujące zagrożenia
W przestrzeniach biurowych i socjalnych pracodawcy powinni ograniczać i rozdzielać miejsca odpoczynku i spożywania posiłków. Pracownicy powinni być oddelegowywani na przerwy pojedynczo, a w strefach relaksu muszą być umieszczone płyny dezynfekujące i ręczniki papierowe.
Odseparowaniu pracowników od siebie sprzyja również wprowadzenie zaleceń dotyczących 1,5-2-metrowych odstępów między stanowiskami pracy, a także fizyczne oddzielenie stanowisk barierami z pleksi lub innych trwałych tworzyw sztucznych. Konieczne jest także dbanie o wydajną i skuteczną wentylację pomieszczeń pracy.
Do obowiązków pracodawcy należy również wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej – np. maseczki ochronne lub półmaski FFP2, FFP3 czy N95. Należy również wprowadzić środki ochrony behawioralnej – nadzór kierownictwa nad pracownikami i weryfikowanie przestrzegania reguł oraz wytycznych.
Pracodawcy muszą również realizować działania przeciwepidemiczne. Zalicza się do nich m.in. mierzenie temperatury pracownikom oraz regularne dezynfekowanie klamek, poręczy, wind oraz innych powierzchni. Istotnym zaleceniem jest także wprowadzenie formalnego zakazu przychodzenia do pracy w sytuacji, w której u pracownika wystąpiły objawy choroby Covid-19, a także zobligowanie pracowników, aby zgłaszali się do lekarzy.
Przed wznowieniem pracy w zakładzie należy poinformować pracowników o wdrożonych zmianach oraz – w razie potrzeby – zapewnić im szkolenie z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej czy przeciwepidemicznej.

 

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Temperatura w miejscu pracy

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Upały, a bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Praca zdalna, a bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Nowoczesna platforma BHP

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy