Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Umowa zlecenie jest jedną z popularniejszych i tańszych form zatrudnienia. Pracodawcy chętnie korzystają z tej formy zatrudniania pracowników, stosując umowę-zlecenie jako substytut umowy o pracę. Jednak co w sytuacji, gdy pracownik na umowie zlecenie ulegnie wypadkowi? Czy będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wypadkowego?

Umowa zlecenie – wygodna i popularna

Zobowiązanie zleceniodawcy ze zleceniobiorcą w postaci umowy-zlecenie niesie za sobą liczne korzyści związane przede wszystkim z dużą elastycznością zatrudnienia, nieobligatoryjnym opłacaniem składek na ubezpieczenie chorobowe oraz możliwością wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy.
Co więcej, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, wobec czego wszelkie spory między zleceniodawcą i zleceniobiorcą rozstrzygane są na drodze cywilnej przy uwzględnieniu Kodeksu cywilnego (art. 734-751).

Wypadek zleceniobiorcy, a litera prawa

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na umowie o zlecenie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu oraz emerytalnemu i rentowemu. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest fakultatywne.
Kwestię obligatoryjnego ubezpieczenia wypadkowego reguluje art. 6. 1. wymienionego aktu prawnego, który ustala, że:
Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: Osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;
Co więcej, Art. 12. 1. powyższej Ustawy określa, że:
Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Zatem – zgodnie z powyższym – w przypadku, gdy zleceniobiorca ulegnie wypadkowi w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych – niezależnie od tego, czy będzie wykonywał je w siedzibie zleceniodawcy, czy poza jego siedzibą, będą przysługiwały mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
Kluczowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby możliwe było wypłacenie odszkodowania, jest to, że zleceniobiorca w chwili wystąpienia wypadku, musi być w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych wynikających bezpośrednio z zapisów umowy zlecenie.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673):
Za wypadek przy pracy zleceniobiorcy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,  które  nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas :

1)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej,  umowy  zlecenia  lub  umowy  o  świadczenie  usług,  do  której  zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym   stosuje   się   przepisy   dotyczące   zlecenia,   albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje  w  stosunku  pracy,  lub  jeżeli  w  ramach  takiej  umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
2)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej,  umowy  zlecenia  lub  umowy  o  świadczenie  usług,  do  której  zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
3)  wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
4)   wykonywania  innych  czynności,  które  wskazuje  ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zleceniobiorca miał wypadek podczas pracy. Co zrobić?

W przypadku, gdy doszło do wypadku pracownika wykonującego zadania pracownicze z tytułu umowy-zlecenie, wówczas zleceniodawca musi obligatoryjnie przeprowadzić postępowanie powypadkowe, które kończy się sporządzeniem Karty Wypadku. Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Pracodawca na sporządzenie karty wypadku ma 14 dni od zawiadomienia o wypadku, chyba, że zaszły istotne okoliczności wydłużające ten termin.
Jeżeli zleceniobiorca pragnie ubiegać się o jednorazowe świadczenie odszkodowawcze z ZUS, karta wypadku musi zostać przez zleceniodawcę złożona osobiście. Dodatkowo, gdy wypadek pracownika niesie znamiona trwałego lub okresowego uszczerbku na zdrowiu, wówczas zleceniobiorca może dodatkowo wnioskować o rentę, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek chorobowy.
Należy pamiętać, że ZUS nie wypłaci zleceniobiorcy świadczenia wypadkowego, gdy:

  • stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było   udowodnione   naruszenie   przez poszkodowanego   przepisów    dotyczących   ochrony życia i zdrowia,  spowodowane   przez niego umyślnie   lub   wskutek rażącego   niedbalstwa
  • zleceniobiorca w chwili wypadku był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

 

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Normy dźwigania w pracy 2020

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Temperatura w miejscu pracy

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Nowoczesna platforma BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

KursBHP - wypadek przy pracy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Upały, a bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca zdalna, a bhp

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Praca na wysokości w ujęciu BHP