Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Przepisy BHP, podobnie jak inne akty prawne, podlegają zmianom i aktualizacji. Ostatnie dwie znaczące zmiany miały miejsce 1 stycznia oraz 28 czerwca 2019 roku. Czego dotyczyły? Sprawdźmy najważniejsze

Zwolnienie pracowników administracyjno-biurowych z obowiązku okresowego szkolenia BHP
1 stycznia 2019 weszła w życie niezwykle ważna dla wielu pracodawców nowelizacja Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004, która umożliwiła zwolnienie niektórych zatrudnionych z obowiązkowych szkoleń okresowych. Dotychczas byli objęci nimi wszyscy pracownicy. Jednak ustawodawca w myśl uproszczeń dla przedsiębiorców wprowadził zapisy, które oznaczały, że pracownik administracyjno-biurowy jest zwolniony z okresowego szkolenia BHP, gdy:
•    przeważająca część działalności pracodawcy znajduje się maksymalnie w trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym,
•    dane wynikające z oceny ryzyka zawodowego nie uzasadniają zapewniania szkoleń okresowych.
Do tej pory pracodawca mógł zrezygnować z przeprowadzania szkolenia tylko nowego pracownika, o ile jego poprzednie stanowisko pracy (a co za tym idzie, zakres wymagań BHP) było identyczne. Dzięki zmianom kodeksu pracy grupa pracowników zwolnionych z obowiązku przechodzenia szkolenia BHP jest znacznie większa - mogła objąć nawet kilka milionów pracujących Polaków. Ustawodawca jednak dostrzegł lukę w nowym przepisie, przez co 28 czerwca tego roku prowadził dodatkowe obostrzenia.

Celem tej nowelizacji było wykluczenie z grona pracowników zwolnionych z okresowych szkoleń BHP takich grup zawodowych jak: nauczyciele, pracownicy naukowi, pracownicy podmiotów leczniczych. Od 1 stycznia 2019 pracownicy ci mogli być błędnie objęci zwolnieniem ze szkoleń okresowych, głównie ze względu na rzekomy “biurowy” charakter pracy. Po 28 czerwca 2019 roku jest już jasne, iż ze szkolenia okresowego mogą być zwolnieni jedynie faktycznie pracownicy administracyjno-biurowi, którzy dotychczas musieli przechodzić okresowy kurs BHP co 6 lat.

Pracodawca w służbie BHP

Przed 1 stycznia 2019 pracodawca mógł pełnić służbę BHP w swoim zakładzie pracy, o ile nie zatrudniał więcej niż 20 osób. Nowelizacja przepisów przyniosła w tym aspekcie znaczącą zmianę. Obecnie pracodawca może realizować zadania BHP (i m.in. prowadzić szkolenia BHP) w zakładzie, w którym zatrudnia do 50 osób. Musi spełnić przy tym jeszcze jeden warunek - jego działalność musi być zakwalifikowana do grupy, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Kwalifikacja ta nie ma znaczenia - i tu przepis pozostał bez zmian - jeśli pracodawca zatrudnia do 10 osób. Pamiętać należy przy tym, iż nadal obowiązuje go obowiązek odbycia szkolenia dla pracodawców, którzy chcą pełnić w swojej firmie służbę BHP.

Nowe nazewnictwo i definicja jednostek szkolących

Zmiany dotknęły również jednostki, które mogą prowadzić działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualizacja ta ma miejsce z uwagi na zmiany w prawie oświatowym, w związku z czym w § 1a w pkt 2:
•    placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego zamieniono na: placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego,
•    szkołę ponadgimnazjalną zamieniono na: szkołę ponadpodstawową,
•    jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową zamieniono na: podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,
•    osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zmienił na: przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r.
Przepisy te weszły w życie dopiero 1 września 2019 roku, mimo iż same zmiany w rozporządzeniu zostały ogłoszone 13 czerwca. Ma to związek z m.in. przekształceniem placówek oświatowych, ale również z Prawem pracodawcy, co ma szczególne znaczenie dla osób fizycznych, które posiadają działalność nieewidencjowaną (tj. taką, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Muszą one dodatkowo złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aby móc prowadzić działalność szkoleniową.

Nowy wzór zaświadczeń o odbytym szkoleniu oraz karty szkolenia wstępnego

Z czym związana jest ta aktualizacja? Dotyczy one deregulacji przepisów o stosowaniu pieczątek (pieczęci) przez przedsiębiorstwa i obywateli. Przepisy te zobowiązały ustawodawcę do zmian w prawie w przeciągu 12 miesięcy. Co jednak istotne dla pracodawców, ustawodawca przewidział swoisty okres przejściowy. Stare wzory mogą być stosowane do 31 grudnia 2019 roku. Nie ma jednak obowiązku stawiania na nich pieczątek. Wydane wcześniej karty i zaświadczenia również utrzymują swoją moc i nie trzeba ich zmieniać.

 

Czy kursy BHP online się opłacają?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Normy dźwigania w pracy 2020

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Nowoczesna platforma BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Upały, a bhp

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Praca zdalna, a bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?