Temperatura w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom godziwych warunków pracy. Warunki te muszą gwarantować podwładnym możliwość wykonywania zadań określonych w umowie o pracę bez oddziaływania czynników negatywnie wpływających na ich zdrowie. Jednym z takich czynników jest temperatura w miejscu pracy.

Temperatura w miejscu pracy a przepisy

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w miejscu pracy może prowadzić do znacznego ograniczenia efektywności i wydajności pracowników, zwiększać liczbę wypadków, a także zagrażać zdrowiu podwładnych.
Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz odpowiednią temperaturę do wykonywania zadań pracowniczych, niezależnie od pory roku czy warunków atmosferycznych. Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 75/01), z zapewnienia należytego ogrzewania w miejscu pracy pracodawcy nie zwalnia jego trudna sytuacja finansowa.

Temperatura minimalna – 14 st.C, 18 st.C i 24 st.C

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom temperatury minimalnej nie mniejszej niż 14 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowią obszary robocze, które ze względów technologicznych uniemożliwiają uzyskanie takiej temperatury – np. chłodnie czy klimatyzowane magazyny.
Poza tym, zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem temperatura w miejscu pracy musi być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków pracowniczych, w tym do wysiłku fizycznego i metod pracy. Dlatego też na stanowiskach roboczych, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych temperatura minimalna powinna wynosić 18 stopni Celsjusza.
Z kolei w łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz w szatniach pracowniczych temperatura minimalna powinna wynosić 24 stopnie Celsjusza.

Temperatura maksymalna – 25 st.C, 28 st.C i 30 st.C

Pewien kłopot stanowi sprecyzowanie temperatury maksymalnej, jaka powinna panować w miejscu pracy. Ustawodawca nie sprecyzował jednoznacznie, jakie wartości temperatur powinny być zachowane na stanowiskach pracowniczych.
Niemniej, przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1509) , wskazują, że w przypadku pracy osób młodocianych maksymalna temperatura w miejscu pracy nie może przekraczać 30 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza powyżej 65%.
Jeśli w miejscu pracy dopuszczalna maksymalna temperatura pracy zostanie przekroczona, wówczas pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom napoi. Napoje te muszą być zapewnione pracownikom zawsze, gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 25 stopni Celsjusza w przypadku pracy na otwartej przestrzeni lub 28 stopni Celsjusza w przypadku pracy w pomieszczeniach. Takie przepisy określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28 maja 1996 r.

Sankcje prawne za niedopilnowanie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy

Jeżeli pracodawca nie dopilnuje odpowiedniej temperatury w miejscu pracy, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. Często zdarza się jednak, że przekroczenie temperatur w miejscu pracy ma charakter chwilowy, przez co PIP nie zdąży przeprowadzić interwencji w zakładzie pracy.
Co więcej, w przypadku gdy temperatura w miejscu przekroczy wskazaną w treści artykułu górną bądź dolną granicę, wówczas pracownik może bez konsekwencji przerwać wykonywanie obowiązków pracowniczych. Przywilej ten dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wiążącej ich umowy z pracodawcą.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracodawców, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Normy dźwigania w pracy 2020

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Nowoczesna platforma BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Upały, a bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca zdalna, a bhp

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy kursy BHP online się opłacają?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

KursBHP - wypadek przy pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?