Temperatura w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom godziwych warunków pracy. Warunki te muszą gwarantować podwładnym możliwość wykonywania zadań określonych w umowie o pracę bez oddziaływania czynników negatywnie wpływających na ich zdrowie. Jednym z takich czynników jest temperatura w miejscu pracy.

Temperatura w miejscu pracy a przepisy

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w miejscu pracy może prowadzić do znacznego ograniczenia efektywności i wydajności pracowników, zwiększać liczbę wypadków, a także zagrażać zdrowiu podwładnych.
Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz odpowiednią temperaturę do wykonywania zadań pracowniczych, niezależnie od pory roku czy warunków atmosferycznych. Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 75/01), z zapewnienia należytego ogrzewania w miejscu pracy pracodawcy nie zwalnia jego trudna sytuacja finansowa.

Temperatura minimalna – 14 st.C, 18 st.C i 24 st.C

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom temperatury minimalnej nie mniejszej niż 14 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowią obszary robocze, które ze względów technologicznych uniemożliwiają uzyskanie takiej temperatury – np. chłodnie czy klimatyzowane magazyny.
Poza tym, zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem temperatura w miejscu pracy musi być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków pracowniczych, w tym do wysiłku fizycznego i metod pracy. Dlatego też na stanowiskach roboczych, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych temperatura minimalna powinna wynosić 18 stopni Celsjusza.
Z kolei w łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz w szatniach pracowniczych temperatura minimalna powinna wynosić 24 stopnie Celsjusza.

Temperatura maksymalna – 25 st.C, 28 st.C i 30 st.C

Pewien kłopot stanowi sprecyzowanie temperatury maksymalnej, jaka powinna panować w miejscu pracy. Ustawodawca nie sprecyzował jednoznacznie, jakie wartości temperatur powinny być zachowane na stanowiskach pracowniczych.
Niemniej, przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1509) , wskazują, że w przypadku pracy osób młodocianych maksymalna temperatura w miejscu pracy nie może przekraczać 30 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza powyżej 65%.
Jeśli w miejscu pracy dopuszczalna maksymalna temperatura pracy zostanie przekroczona, wówczas pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom napoi. Napoje te muszą być zapewnione pracownikom zawsze, gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 25 stopni Celsjusza w przypadku pracy na otwartej przestrzeni lub 28 stopni Celsjusza w przypadku pracy w pomieszczeniach. Takie przepisy określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28 maja 1996 r.

Sankcje prawne za niedopilnowanie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy

Jeżeli pracodawca nie dopilnuje odpowiedniej temperatury w miejscu pracy, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. Często zdarza się jednak, że przekroczenie temperatur w miejscu pracy ma charakter chwilowy, przez co PIP nie zdąży przeprowadzić interwencji w zakładzie pracy.
Co więcej, w przypadku gdy temperatura w miejscu przekroczy wskazaną w treści artykułu górną bądź dolną granicę, wówczas pracownik może bez konsekwencji przerwać wykonywanie obowiązków pracowniczych. Przywilej ten dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wiążącej ich umowy z pracodawcą.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracodawców, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Upały, a bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Nowoczesna platforma BHP

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Normy dźwigania w pracy 2020

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

KursBHP - wypadek przy pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy