Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Inspektorem BHP może być wyłącznie osoba, która ma niezbędne kwalifikacje oraz wykształcenie. Aby zostać inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, należy mieć ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe. Inspektorem BHP może zostać również technik BHP.

Podstawa prawna regulująca zawód inspektora ds. BHP

Dokładny zakres organizacji, uprawnień oraz kompetencji i działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest regulowany przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Poza tym, podstawą prawną determinującą kwestię szkolenia i uprawnień nabywanych przez inspektorów BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, nr 1860 z późn. zm.), a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t. j. Dz.U. 2018 poz. 227).
Kwestię uprawnień i zakresu działań inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku, które zmienia Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 246, poz. 2467 i 2468).

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać inspektorem ds. BHP?

Aby zostać inspektorem BHP, konieczne jest najpierw spełnienie jednego z poniższych warunków:

  •     uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

Aby zostać Starszym Inspektorem ds. BHP, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  •     uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3-letniego stażu zawodowego,
  •     uzyskanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kompetencje miękkie, jakimi powinien odznaczać się inspektor ds. BHP

Poza niezbędnym wykształceniem i stażem pracy, od inspektorów ds. BHP wymaga się również odpowiednich kompetencji miękkich, ułatwiających im rozwiązywanie problemów w codziennej pracy, stawianie właściwych wniosków oraz dbanie o zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa pracowników.
Wśród pożądanych kompetencji miękkich należy wymienić przede wszystkim kreatywność, samodzielność, samozorganizowanie, a także umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania właściwych wniosków.

Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach okresowych

Każdy pracownik służby BHP, poza uzyskaniem niezbędnego wykształcenia i stażu pracy, zobligowany jest do ukończenia okresowego szkolenia BHP. W ramach kursu BHP np. online, pracownicy służby BHP, którzy chcą zostać inspektorem ds. BHP, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

  •     prowadzenia kontroli oraz oceniania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
  •     identyfikowania oraz analizowania zagrożeń zawodowych wraz z wykonywaniem właściwej oceny ryzyka dotyczącego tych zagrożeń,
  •     eliminowania lub ograniczania czynników szkodliwych dla zdrowia i życia na danych stanowiskach pracowniczych,
  •     prawidłowego ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz powstawania chorób zawodowych wraz ze wskazywaniem rekomendacji dotyczących profilaktyki wypadkom i schorzeniom zawodowym.

Każdy pracownik służby BHP ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniach okresowych nie rzadziej niż raz na 5 lat. Uczestnictwo w szkoleniach jest niezbędne, aby zachować odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. W ramach szkoleń inspektorzy ds. BHP oraz inni pracownicy służby BHP mogą sprawnie się doszkalać i dbać o aktualność swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Upały, a bhp

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Temperatura w miejscu pracy

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Nowoczesna platforma BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Praca zdalna, a bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Normy dźwigania w pracy 2020

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

KursBHP - wypadek przy pracy