Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Zachowanie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest w zawodzie lekarza szczególnie ważne. Od odpowiednich standardów zależy nie tylko wygoda pracy, ale i komfort, życie i zdrowie pacjentów. Jak powinno wyglądać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy? W jakiej formie można je przeprowadzić?

Cel szkolenia
Zadaniem każdego szkolenia z BHP jest zaznajomienie pracowników z wiedzą z tego zakresu lub aktualizacja już posiadanej wiedzy, szczególnie pod kątem nowych przepisów prawnych. Po jego odbyciu pracownik powinien znać zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również metody ochrony przed czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi. Celem szkolenia jest także zapoznanie pracowników z metodami radzenia sobie z nagłymi zdarzeniami - wypadkami, pożarami. Szkolenie powinno być także rozbudowane o informacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy, co w przypadku obiektów medycznych wydaje się dość oczywiste.

Czy szkolenie powinno być dopasowane do charakteru pracy lekarza?
To jeden z podstawowych obowiązków organizatora szkolenia. Każdy kurs BHP musi być dostosowany do okoliczności, w których pracuje lekarz. Inne zadania i zagrożenia wiążą się z zadaniami chirurga w szpitalu, a inne - lekarza internisty w przychodni. Można jednak przyjąć, że pewne elementy dla ich szkoleń będą zbieżne i bezwzględnie powinny się pojawić - poza oczywiście wstępem do szkolenia, podstawowymi obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie BHP itp. Możemy przyjąć, że szkolenie lekarza powinno obejmować takie zagadnienia jak:  
•    obsługa narzędzi ostrych, strzykawek - jak przeciwdziałać skaleczeniom oraz jak postępować, gdy one występują oraz konsekwencje
•    ekspozycja na leki, chemikalia - profilaktyka oraz postępowanie w momencie nieprzewidziane ekspozycji, efekty skażenia lekami,
•    oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
•    oddziaływanie promieniowania jonizującego i optycznego,
•    postępowanie z agresywnymi/niebezpiecznymi pacjentami.
Szkolenie nie powinno również pomijać zagrożeń związanych z często stojącym charakterem pracy lekarza. Dotyczy to przede wszystkim chorób kręgosłupa i wszelkich dolegliwości układu ruchu, problemy z oczami (również ze względu na pracę przy komputerze), schorzenia nadgarstka czy ramion.

W jakiej formie może szkolić się lekarz? 
Ustawodawca w przypadku tej grupy zawodowej dopuścił pełne spektrum możliwości przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy lekarze mogą odbyć szkolenie BHP w formie kursu, seminarium i samokształcenia kierowanego. Ta ostatnia metoda jest obecnie coraz popularniejsza. Dlaczego? Lekarz, który zazwyczaj jest niezwykle zajęty swoimi obowiązkami, może takie szkolenie odbyć przed komputerem. Wystarczy, że zapozna się z materiałami, a następnie odpowie na pytania, które potwierdzą jego wiedzę z zakresu BHP. Jeśli kurs taki został stworzony przez profesjonalną firmę, to po teście pracownik służby zdrowia otrzymuje ważne w świetle prawa zaświadczenie o tym, że odbył szkolenie BHP. Oznacza to wygodę, ale i dostęp do najważniejszych informacji bez trudności.

Co ile lat lekarze muszą przechodzić szkolenie BHP?
Błędnie uważano, że lekarz, ponieważ nie jest pracownikiem fizycznym, można go zaliczyć do grupy osób wykonujących zadania administracyjno-biurowe. Nie jest to do końca precyzyjna ocena tego zawodu. Każdy lekarz narażony jest na czynniki ryzyka - narzędzia pracy, chemikalia czy promieniowanie, w związku z czym nie może być szkolony raz na 6 lat, tak jak pracownik administracyjno-biurowy. Nie ma znaczenia tu fakt, że lekarze bardzo często wykonują pracę tego typu - muszą odbywać szkolenia raz na 5 lat. W niektórych przypadkach pracodawca może ten czas skrócić, jeśli uzna, że stanowisko zajmowane przez lekarza tego wymaga. Obowiązkiem pracownika jest natomiast uczestniczyć w szkoleniu. Lekarz, mimo nadmiaru obowiązków, może zostać zwolniony ze szkolenia tylko w wypadku, gdy jego stanowisko dokładnie pokrywa się z piastowanym w poprzednim zakładzie pracy. Nie zwalnia go to jednak ze szkolenia wstępnego.

Upały, a bhp

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Normy dźwigania w pracy 2020

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca zdalna, a bhp

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

KursBHP - wypadek przy pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Nowoczesna platforma BHP

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp