Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Zgodnie z art. 207 § 1 k.p., za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca. Przepisy nakładają na niego obowiązek zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczną i higieniczną pracę, a także dbania o to, aby warunki te w miarę upływu czasu nie ulegały pogorszeniu. Aby zrealizować te zadania, pracodawca powinien korzystać ze wsparcia organu, jakim jest służba BHP. Do najważniejszych obowiązków służby BHP należą działania doradcze oraz kontrolne, dotyczące stanu BHP w zakładzie pracy.

Kiedy pracodawca powinien powołać służbę BHP?

Kwestie powoływania służby BHP regulowane są przez Kodeks Pracy. Zgodnie z art.  23711 kp, w przedsiębiorstwach zatrudniających do 100 pracowników pracodawca może powierzyć zadania służby BHP specjaliście spoza zakładu, pracownikowi zatrudnionemu przy innych pracach lub (po spełnieniu pewnych warunków) wykonywać je samodzielnie. Obowiązek powołania służby BHP pojawia się w zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 pracowników. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie pracuje powyżej 600 pracowników na umowę o pracę, to na każde 600 osób należy zatrudnić 1 pełnoetatowego pracownika służby BHP.
Przepisy ściśle regulują zadania służby BHP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje na 22 zadania tej komórki organizacyjnej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP. Przyjrzyjmy się najważniejszym spośród nich.

Obowiązki służby BHP

Służba BHP to organ doradczy pracodawcy. Jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, z uwzględnieniem stanu maszyn, narzędzi, sprzętu, sprawności środków bezpieczeństwa, prawidłowości przebiegu prac, w tym prac podwykonawców, a także informowanie pracodawcy o stwierdzonych uchybieniach i zagrożeniach. Co najmniej raz w roku pracownik służby BHP powinien sporządzić analizę stanu BHP, zbierającą najważniejsze wnioski z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze wskazaniem możliwości poprawy warunków pracy. Do innych obowiązków służby BHP należy m.in.

  •     udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów czy instrukcji,
  •     przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy (czyli dostosowywanie stanowisk i ich wyposażenia do człowieka),
  •     współpraca z laboratoriami zajmującymi się badaniami i pomiarami czynników szkodliwych,
  •     współpraca z lekarzem medycyny pracy,
  •     prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny),
  •     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego czy w ustalaniu  okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zadania służby BHP
Pracownik służby BHP ma również obowiązek brania udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewidywane są pomieszczenia pracy czy urządzenia produkcyjne, jednak nie powinien wykonywać ich nigdy samodzielnie. Warto też wspomnieć o konieczności inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii, czyli motywowania do działań budujących świadomość znaczenia BHP wśród pracowników.

Uprawnienia służby BHP
Obok obowiązków pracownika służby BHP należy też wskazać uprawnienia, z których może on korzystać. Wśród nich warto wymienić np. prawo do występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i uchybień, prawo do występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy BHP oraz o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób zaniedbujących obowiązki w zakresie BHP.

Zadania określone rozporządzeniem… i nic więcej?

Co ważne, zgodnie z przepisami, pracowników służby BHP nie wolno obciążać innymi pracami niż te wskazane w rozporządzeniu, np. poszerzać zakresu obowiązków o przeprowadzanie szkoleń okresowych, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy gospodarowania odpadami. Jest to możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy, pod warunkiem posiadania przez pracownika odpowiednich kwalifikacji.
Podstawa prawna:
1.    art. 207 § 1 Kodeksu Pracy,
2.   § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

 

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Normy dźwigania w pracy 2020

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Czy kursy BHP online się opłacają?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Nowoczesna platforma BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Upały, a bhp

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?