Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Zgodnie z art. 207 § 1 k.p., za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca. Przepisy nakładają na niego obowiązek zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczną i higieniczną pracę, a także dbania o to, aby warunki te w miarę upływu czasu nie ulegały pogorszeniu. Aby zrealizować te zadania, pracodawca powinien korzystać ze wsparcia organu, jakim jest służba BHP. Do najważniejszych obowiązków służby BHP należą działania doradcze oraz kontrolne, dotyczące stanu BHP w zakładzie pracy.

Kiedy pracodawca powinien powołać służbę BHP?

Kwestie powoływania służby BHP regulowane są przez Kodeks Pracy. Zgodnie z art.  23711 kp, w przedsiębiorstwach zatrudniających do 100 pracowników pracodawca może powierzyć zadania służby BHP specjaliście spoza zakładu, pracownikowi zatrudnionemu przy innych pracach lub (po spełnieniu pewnych warunków) wykonywać je samodzielnie. Obowiązek powołania służby BHP pojawia się w zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 pracowników. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie pracuje powyżej 600 pracowników na umowę o pracę, to na każde 600 osób należy zatrudnić 1 pełnoetatowego pracownika służby BHP.
Przepisy ściśle regulują zadania służby BHP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje na 22 zadania tej komórki organizacyjnej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP. Przyjrzyjmy się najważniejszym spośród nich.

Obowiązki służby BHP

Służba BHP to organ doradczy pracodawcy. Jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, z uwzględnieniem stanu maszyn, narzędzi, sprzętu, sprawności środków bezpieczeństwa, prawidłowości przebiegu prac, w tym prac podwykonawców, a także informowanie pracodawcy o stwierdzonych uchybieniach i zagrożeniach. Co najmniej raz w roku pracownik służby BHP powinien sporządzić analizę stanu BHP, zbierającą najważniejsze wnioski z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze wskazaniem możliwości poprawy warunków pracy. Do innych obowiązków służby BHP należy m.in.

  •     udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów czy instrukcji,
  •     przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy (czyli dostosowywanie stanowisk i ich wyposażenia do człowieka),
  •     współpraca z laboratoriami zajmującymi się badaniami i pomiarami czynników szkodliwych,
  •     współpraca z lekarzem medycyny pracy,
  •     prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny),
  •     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego czy w ustalaniu  okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zadania służby BHP
Pracownik służby BHP ma również obowiązek brania udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewidywane są pomieszczenia pracy czy urządzenia produkcyjne, jednak nie powinien wykonywać ich nigdy samodzielnie. Warto też wspomnieć o konieczności inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii, czyli motywowania do działań budujących świadomość znaczenia BHP wśród pracowników.

Uprawnienia służby BHP
Obok obowiązków pracownika służby BHP należy też wskazać uprawnienia, z których może on korzystać. Wśród nich warto wymienić np. prawo do występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i uchybień, prawo do występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy BHP oraz o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób zaniedbujących obowiązki w zakresie BHP.

Zadania określone rozporządzeniem… i nic więcej?

Co ważne, zgodnie z przepisami, pracowników służby BHP nie wolno obciążać innymi pracami niż te wskazane w rozporządzeniu, np. poszerzać zakresu obowiązków o przeprowadzanie szkoleń okresowych, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy gospodarowania odpadami. Jest to możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy, pod warunkiem posiadania przez pracownika odpowiednich kwalifikacji.
Podstawa prawna:
1.    art. 207 § 1 Kodeksu Pracy,
2.   § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

 

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca zdalna, a bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Normy dźwigania w pracy 2020

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Temperatura w miejscu pracy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

KursBHP - wypadek przy pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Czy kursy BHP online się opłacają?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Nowoczesna platforma BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Upały, a bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć