Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Zgodnie z art. 207 § 1 k.p., za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca. Przepisy nakładają na niego obowiązek zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczną i higieniczną pracę, a także dbania o to, aby warunki te w miarę upływu czasu nie ulegały pogorszeniu. Aby zrealizować te zadania, pracodawca powinien korzystać ze wsparcia organu, jakim jest służba BHP. Do najważniejszych obowiązków służby BHP należą działania doradcze oraz kontrolne, dotyczące stanu BHP w zakładzie pracy.

Kiedy pracodawca powinien powołać służbę BHP?

Kwestie powoływania służby BHP regulowane są przez Kodeks Pracy. Zgodnie z art.  23711 kp, w przedsiębiorstwach zatrudniających do 100 pracowników pracodawca może powierzyć zadania służby BHP specjaliście spoza zakładu, pracownikowi zatrudnionemu przy innych pracach lub (po spełnieniu pewnych warunków) wykonywać je samodzielnie. Obowiązek powołania służby BHP pojawia się w zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 pracowników. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie pracuje powyżej 600 pracowników na umowę o pracę, to na każde 600 osób należy zatrudnić 1 pełnoetatowego pracownika służby BHP.
Przepisy ściśle regulują zadania służby BHP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje na 22 zadania tej komórki organizacyjnej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP. Przyjrzyjmy się najważniejszym spośród nich.

Obowiązki służby BHP

Służba BHP to organ doradczy pracodawcy. Jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, z uwzględnieniem stanu maszyn, narzędzi, sprzętu, sprawności środków bezpieczeństwa, prawidłowości przebiegu prac, w tym prac podwykonawców, a także informowanie pracodawcy o stwierdzonych uchybieniach i zagrożeniach. Co najmniej raz w roku pracownik służby BHP powinien sporządzić analizę stanu BHP, zbierającą najważniejsze wnioski z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze wskazaniem możliwości poprawy warunków pracy. Do innych obowiązków służby BHP należy m.in.

  •     udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów czy instrukcji,
  •     przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy (czyli dostosowywanie stanowisk i ich wyposażenia do człowieka),
  •     współpraca z laboratoriami zajmującymi się badaniami i pomiarami czynników szkodliwych,
  •     współpraca z lekarzem medycyny pracy,
  •     prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny),
  •     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego czy w ustalaniu  okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zadania służby BHP
Pracownik służby BHP ma również obowiązek brania udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewidywane są pomieszczenia pracy czy urządzenia produkcyjne, jednak nie powinien wykonywać ich nigdy samodzielnie. Warto też wspomnieć o konieczności inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii, czyli motywowania do działań budujących świadomość znaczenia BHP wśród pracowników.

Uprawnienia służby BHP
Obok obowiązków pracownika służby BHP należy też wskazać uprawnienia, z których może on korzystać. Wśród nich warto wymienić np. prawo do występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i uchybień, prawo do występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy BHP oraz o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób zaniedbujących obowiązki w zakresie BHP.

Zadania określone rozporządzeniem… i nic więcej?

Co ważne, zgodnie z przepisami, pracowników służby BHP nie wolno obciążać innymi pracami niż te wskazane w rozporządzeniu, np. poszerzać zakresu obowiązków o przeprowadzanie szkoleń okresowych, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy gospodarowania odpadami. Jest to możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy, pod warunkiem posiadania przez pracownika odpowiednich kwalifikacji.
Podstawa prawna:
1.    art. 207 § 1 Kodeksu Pracy,
2.   § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

 

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Upały, a bhp

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca zdalna, a bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Nowoczesna platforma BHP

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii