Upały, a bhp

Upały, a bhp

Wysokie temperatury to czynnik, który negatywnie wpływa na komfort pracy, w związku z czym zasadne jest pytanie, jakie obowiązki według zasad BHP ma pracodawca w tym zakresie. Równie istotną kwestią są prawa, jakie mają w tym aspekcie sami pracownicy.

Upał, a obowiązki pracodawcy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy., pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych wody zdatnej do picia bez względu na liczbę pracowników czy profil działalności. Woda w tym wypadku nie jest żadnym przywilejem czy benefitem, ale obowiązkiem wprost wynikającym z przepisów prawa. Co jednak w przypadku sytuacji szczególnej, jaką jest panujący upał? W tym wypadku zastosowanie mają przepisy z 1996 roku, a mianowicie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dowiadujemy się z niego, że w przypadku:
?    gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
?    przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 25°C,
?    stanowisk pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C,
Należy zapewnić pracownikom napoje profilaktyczne, które nie tylko uzupełnią organizm pracownika w wodę ale i minerały, które tracimy w wyniku pocenia się. Ilość napojów i sposób ich wydawania pracodawca ustala albo ze związkami pracowniczymi, albo z przedstawicielem pracowników, jeśli w zakładzie nie funkcjonują żadne związki zawodowe. Rodzaj napojów pozostaje w gestii pracodawcy. Co ważne, nie ma możliwości zrezygnowania z tego obowiązku na rzecz ekwiwalentu dla zatrudnionych. Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Pracownicy młodociani i kobiety w ciąży w czasie upału

Pracodawca  powinien również pamiętać, iż jego obowiązkiem jest przeniesienie osób młodocianych na lżejsze stanowisko pracy, jeśli:
?    w pomieszczeniu temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza 65%,
?    osoba ta pracuje w środowisku pracy o dużych, nagłych wahaniach temperatury o różnicy co najmniej 15°C i nie ma możliwości zapewniania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o pośredniej temperaturze.
Ustawodawca nie przewidział takich limitów w przypadku zwykłych pracowników, stąd pracodawcy mogą opierać się jedynie o sugestie, aby praca biurowa była wykonywana w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni, a ciężka praca fizyczna - do 28 stopni Celsjusza. W przypadku kobiet będących w ciąży zasady są nieco inne i reguluje je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Co poza przepisami?

Innym rozwiązaniem, które może zastosować pracodawca, jest wprowadzenie dodatkowych lub dłuższych przerw. Ponadto może również wprowadzić skrócony czas pracy, który jednak nie wpływa na wysokość wynagrodzenia jego pracowników. Instalacja takich urządzeń jak wiatraki czy klimatyzatory również leży w gestii pracodawcy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż przebywanie w wysokiej temperaturze wpływa negatywnie na produktywność pracowników, stąd instalacja urządzeń chłodzących może okazać się konieczną inwestycją, która przyniesie korzyść zakładowi pracy.

Prawa pracownicze w czasie upału

Zgodnie z art. 210  §1 Kodeksu Pracy pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków i nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to również wyposażanie pracownika w profilaktyczne napoje czy np. zbyt wysoką temperaturę panującą w pomieszczeniu, w którym wykonywane są obowiązki służbowe.

Pracownik może również powstrzymać się od dalszego wykonywania obowiązków, jeśli uważa, że coś mu zagraża (np. odczuwa zawroty głowy, ma ciężki oddech itp.). W takiej sytuacji obowiązkiem pracownika jest zgłosić ten fakt do przełożonego. W sytuacji, kiedy pracownik nie jest w stanie z powodu upału kontynuować pracy, pracodawca może wysłać pracownika do domu lub wezwać lekarza, który oceni stan podwładnego i wykluczy np. udar cieplny.

 

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Nowoczesna platforma BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca zdalna, a bhp

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

KursBHP - wypadek przy pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny