Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Pracodawcy niejednokrotnie korzystają z tańszych form zatrudnienia, z których jedną z najpopularniejszych form jest staż z urzędu pracy lub tzw. praktyki absolwenckie. Są to wygodne sposoby na pozyskanie i przyuczenie do zawodu osoby pozostającej bez zatrudnienia. Czy w związku z tym stażyści muszą przechodzić szkolenie BHP, skoro często wykonują obowiązki niemal identyczne z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę? Jak w tym aspekcie przebiega praktyka absolwencka?

Staż z Urzędu Pracy a szkolenie BHP

Zasady postępowania w przypadku stażystów reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz ustawa  z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z definicją stażysta to osoba bezrobotna, która wg przepisów znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pomimo tego, że jest kierowany do konkretnego zakładu pracy przez Urząd Pracy, który jednocześnie wypłaca jego wynagrodzenie, to obowiązek szkolenia BHP czy przeprowadzenia badań lekarskich jest po stronie pracodawcy. W związku z tym stażysta zatrudniony przez Urząd Pracy odbywa szkolenie wstępne na koszt pracodawcy. Jednocześnie musi on zapewnić w takim samym zakresie, jak dla pracowników:
1.  Bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2. Wymaganą odzież roboczą i środki ochrony osobistej, jeśli wymaga tego stanowisko pracy,
3. Profilaktyczną ochronę zdrowia.
Nie zmienia się natomiast obowiązek szkolenia BHP (wstępnego i okresowego) pracownika, który natychmiast po stażu zostaje przyjęty na umowę o pracę - mówi o tym art. 237.3 § 2 kodeksu pracy. Nie ma znaczenia, czy stażysta obejmuje identyczne stanowisko, czy np. jest przenoszony na inne - szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również lekarskich badań wstępnych. Wynika to z faktu, iż w trakcie stażu osoba go odbywająca nie ma statusu pracownika, tj. nie łączy go z pracodawcą stosunek pracy. Zwolnienie z badań w przypadku stosunku pracy następuje w zupełnie innych okolicznościach, tzn. gdy pracownik jest ponownie zatrudniony na to samo stanowisko, ale maksymalnie do 30 dni po upływie poprzedniego stosunku pracy. W przypadku zmiany pracodawcy zgodność obowiązków i stanowiska musi być bardzo duża, aby nowy pracownik nie musiał przechodzić badań lekarskich. W praktyce rzadko się to jednak zdarza.

Warto również pamiętać, iż na staż przyjmować może jedynie pracodawca. Z tego powodu osoby prowadzące działalność jednoosobową, które w rozumieniu przepisów prawa nie są pracodawcami, nie mogą zatrudniać na podstawie umowy o staż.  

Praktyka absolwencka a BHP
Zasady zawierania umów o praktykę absolwencką reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 Nr 127 poz. 1052, z późn. zm.). Czasami tę formę zatrudniania nazywa się stażem absolwenckim. Stażystą w rozumieniu przepisów może zostać absolwent szkoły podstawowej, średniej lub wyższej, który w dniu rozpoczęcia praktyk nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Praktyki te mogą wiązać się z wynagrodzeniem, ale nie muszą. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się na wynagrodzenie dla stażysty-absolwenta, to nie może ono przekraczać 200% minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli absolwent jest zarejestrowany w PUP z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne, to nadal możliwe jest zatrudnienie go w ramach umowy o praktykę, ale wówczas maksymalne wynagrodzenie absolwenta może wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia.
A co z obowiązkami pracodawcy względem BHP w tej sytuacji? W wypadku stażu absolwenckiego, powinnością pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz art. 304 Kodeksu Pracy, pracodawca powinien zapewnić szkolenie bhp. Pamiętać również należy, że absolwentów nie wolno zatrudniać w ramach stażu do prac szczególnie niebezpiecznych czy uciążliwych. Podobnie jak w wypadku stażu z urzędu pracy, gdy po praktyce absolwenckiej osoba zostanie zatrudniona w firmie, musi przejść wstępne szkolenie BHP oraz badanie lekarskie.

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Temperatura w miejscu pracy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Upały, a bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Praca zdalna, a bhp

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Nowoczesna platforma BHP

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

KursBHP - wypadek przy pracy

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Czy kursy BHP online się opłacają?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii