Praca na wysokości w ujęciu BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Prace na wysokości są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z badaniami GUS, wypadki spowodowane upadkiem z wysokości stanowią duży odsetek wszystkich wypadków przy pracy odnotowywanych w Polsce. Dlatego też niezbędne jest odpowiednie organizowanie prac na wysokości oraz zapewnianie pracownikom koniecznych zabezpieczeń.

Jakie prace zalicza się do prac na wysokości?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późn. zm.), do prac na wysokości zalicza się wszystkie prace wykonywane na wysokości co najmniej  1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi.
Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem, do prac na wysokości zalicza się m.in. prace na: konstrukcjach budowlanych, rusztowaniach, kominach, drabinach, stropach, podnośnikach oraz innych podwyższeniach.
Niemniej, nie wszystkie prace realizowane na wysokości 1 metra powyżej gruntu zaliczane są do prac na wysokości. Wedle ww. rozporządzenia prawnego stanowiącego podstawę prawną, pracą na wysokości nie jest:

 •     praca powyżej 1 m od powierzchni gruntu (posadzki), gdy obszar roboczy chroniony jest stabilnymi konstrukcjami lub urządzeniami zapewniającymi skuteczną ochronę pracownika przed upadkiem;

 •     praca powyżej 1 m od powierzchni gruntu (posadzki), gdy obszar roboczy osłonięty jest ze wszystkich stron pełnymi albo oszklonymi ścianami o wysokości równej lub większej niż 1,5 metra.

Kto może wykonywać prace na wysokości?

Prace na wysokości mogą być wykonywane przez osoby spełniające wymagania ustalone przez ustawodawcę. Wymaganiami tymi są:

 •     ukończone 18 lat,

 •     brak przeciwwskazań     zdrowotnych uniemożliwiających lub znacząco utrudniających pracę na wysokości,

 •     aktualne szkolenie BHP, które należy przeprowadzić co najmniej raz w roku zgodnie z § 15.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) z późn. zm.;

 •     zapoznanie się z procedurami i instrukcjami wewnątrzzakładowymi podczas prac na wysokości;  

 •     wyposażenie w środki ochrony osobistej, organizacyjnej i technicznej wraz z przeszkoleniem dotyczącym ich użytkowania;

 •     zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego.

Jak organizować i nadzorować prace na wysokości zgodnie z zasadami BHP?

Prace na wysokości muszą być organizowane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. W ramach tych zasad kluczowe jest zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego oraz przydzielenie im odpowiednich środków zabezpieczających.
W ramach instruktażu stanowiskowego konieczne jest przeszkolenie wykonujących prace na wysokości pracowników w zakresie:

 •     wymagań BHP, dotyczących poszczególnych czynności pracowniczych;   

 •     kolejności wykonywania zadań;   

 •     podziału pracy między pracowników.

Instruktaż stanowiskowy musi być udokumentowany oraz podpisany przez wszystkich pracowników biorących udział w pracach na wysokości.
Środkami zabezpieczającymi, chroniącymi pracowników podczas prac na wysokości są środki ochrony indywidualnej, środki techniczne oraz organizacyjne i środki ochrony zbiorowej – tj. bariery i osłony, środki chroniące przed upadkiem, odpowiednie oznakowania obszaru roboczego czy organizacja pracy, polegająca na asekuracji przez pozostałych pracowników.
Do środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac na wysokości stosuje się: hełmy ochronne i środki ochrony przed upadkiem z wysokości (uprzęże, punkty zakotwienia oraz systemy łącząco-amortyzujące).
Niezbędne jest również wyznaczenie osoby realizującej bezpośredni, ciągły nadzór nad wykonywanymi pracami na wysokości. Nadzór zwykle prowadzony jest przez osobę dysponującą upoważnieniem pracodawcy do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych – tj. zwykle przez brygadzistę, mistrza, kierownika lub lidera, mających ukończone okresowe szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami.

Słowem podsumowania

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Z tego względu powinny być wykonywane z należytą ostrożnością oraz po uprzednim przeszkoleniu pracowników i wyposażeniu ich w niezbędne środki ochrony.

KursBHP - wypadek przy pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Upały, a bhp

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Praca zdalna, a bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Temperatura w miejscu pracy