Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to jeden z pierwszych momentów, w których pracownik styka się ze swoim nowym miejscem pracy. Ważne więc, aby wprowadzenie do wykonywanych obowiązków było przeprowadzone prawidłowo. Jak powinien wyglądać instruktaż stanowiskowy? Kto może go przeprowadzić? Więcej w tekście.

Kiedy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie wstępne BHP, jak sama nazwa wskazuje, powinno być zorganizowane przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika. Dokładnie ta sama zasada dotyczy instruktażu stanowiskowego - musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jego obowiązków. Dotyczy to również pracownika, który zmienił stanowisko. Oczywiście instruktaż taki prowadzony jest na koszt pracodawcy. Podstawą prawną instruktażu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kogo obejmuje obowiązek takiego szkolenia?

Obowiązek szkolenia instruktażowego dotyczy przede wszystkim:
- każdego nowoprzyjętego pracownika,
- pracownika, który w obrębie zakładu zmienił stanowisko,
- studenta odbywającego praktykę studencką lub ucznia, który przyucza się do zawodu(odbywa praktyczną naukę zawodu).
Ważne, aby instruktaż był przeprowadzony również wówczas, gdy zakład pracy dokonuje znaczących zmian, np. technologicznych. Chociaż pracownicy nie zmieniają swoich stanowisk, to sposób wykonywania zadań (np. nowe maszyny) już wymaga, aby instruktaż się odbył. Podobnie jest w przypadku wprowadzenia np. nowej, stwarzającej ryzyko substancji chemicznej do procesu technologicznego.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zaznajomienie pracownika ze środowiskiem pracy i zagrożeniami należy do pracodawcy lub osoby bezpośrednio sprawującej nadzór nad pracownikami. Może to być brygadzista, kierownik zmiany lub działu - ustalenie tego należy do organizacji. Wystarczy pamiętać o tym, aby wyznaczona osoba miała odpowiednią wiedzę i była przeszkolona pod kątem kierowania pracownikami. Nie powinien więc to być pracownik służby BHP.

Dlaczego zorganizowanie tego szkolenia jest tak istotne?

To nie tylko kwestia wymogów prawnych i ewentualnych konsekwencji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Instruktaż stanowiskowy umożliwia nowemu pracownikowi poznanie swoich zadań i wszelkich zasad bezpieczeństwa, które w związku z nimi obowiązują. Ewentualny wypadek przy pracy wobec braku takiego szkolenia działa zdecydowanie na niekorzyść pracodawcy.

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z przepisami prawa instruktaż stanowiskowy powinien trwać 8 godzin - tylko w przypadku pracowników administracyjno-biurowych czas ten może zostać skrócony do 2 godzin. Zakres tematyczny szkolenia powinien dotyczyć m.in. obsługi maszyn i wszelkich urządzeń, narzędzi, materiałów, czynników energetycznych czy substancji chemicznych. Wszystko oczywiście zależy od charakteru danego zakładu pracy i specyfiki stanowiska, należy jednak pamiętać, że instruktaż powinien mieć zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Prawidłowo przeprowadzony instruktaż może wyglądać następująco:
1. Wstępna rozmowa z pracownikiem na temat jego zakresu obowiązków.
2. Przekazanie informacji na temat pomieszczenia, w którym pracownik będzie wykonywał swoje zadania. Dotyczy to warunków oświetleniowych, dróg ewakuacyjnych i zachowania w razie awarii czy wypadku, ale też maszyn i samego procesu pracy. W ten sposób osoba instruująca przekazuje wszystko, co najważniejsze, aby pracownik mógł przejść do kolejnych etapów.
3. Następnie instruktor prezentuje sposób, w jaki ma być wykonywana praca zgodnie z zasadami BHP.
4. Pracownik wykonuje zadanie z asystą instruktora.
5. Pracownik wykonuje zadanie samodzielnie pod okiem osoby, która go szkoli.
6. Instruktor sprawdza wiedzę pracownika z nabytych umiejętności i podsumowuje całe szkolenie.

Niezbędne dokumenty

Aby instruktaż stanowiskowy mógł zostać uznany za ważny, należy wypełnić odpowiedni druk - kartę szkolenia wstępnego(do pobrania tutaj). Muszą się w niej znaleźć dane pracownika, data szkolenia, dane osoby, która przeprowadziła instruktaż i może poświadczyć, że pracownik może zostać dopuszczony do pracy i nabył stosowną wiedzę, aby móc wykonywać swoje obowiązki prawidłowo z zachowaniem zasad BHP. Karta szkolenia powinna po szkoleniu trafić do akt osobowych pracownika.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Normy dźwigania w pracy 2020

Nowoczesna platforma BHP

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Upały, a bhp

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Temperatura w miejscu pracy

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca zdalna, a bhp

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

KursBHP - wypadek przy pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP