Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to jeden z pierwszych momentów, w których pracownik styka się ze swoim nowym miejscem pracy. Ważne więc, aby wprowadzenie do wykonywanych obowiązków było przeprowadzone prawidłowo. Jak powinien wyglądać instruktaż stanowiskowy? Kto może go przeprowadzić? Więcej w tekście.

Kiedy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie wstępne BHP, jak sama nazwa wskazuje, powinno być zorganizowane przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika. Dokładnie ta sama zasada dotyczy instruktażu stanowiskowego - musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania jego obowiązków. Dotyczy to również pracownika, który zmienił stanowisko. Oczywiście instruktaż taki prowadzony jest na koszt pracodawcy. Podstawą prawną instruktażu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kogo obejmuje obowiązek takiego szkolenia?

Obowiązek szkolenia instruktażowego dotyczy przede wszystkim:
- każdego nowoprzyjętego pracownika,
- pracownika, który w obrębie zakładu zmienił stanowisko,
- studenta odbywającego praktykę studencką lub ucznia, który przyucza się do zawodu(odbywa praktyczną naukę zawodu).
Ważne, aby instruktaż był przeprowadzony również wówczas, gdy zakład pracy dokonuje znaczących zmian, np. technologicznych. Chociaż pracownicy nie zmieniają swoich stanowisk, to sposób wykonywania zadań (np. nowe maszyny) już wymaga, aby instruktaż się odbył. Podobnie jest w przypadku wprowadzenia np. nowej, stwarzającej ryzyko substancji chemicznej do procesu technologicznego.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zaznajomienie pracownika ze środowiskiem pracy i zagrożeniami należy do pracodawcy lub osoby bezpośrednio sprawującej nadzór nad pracownikami. Może to być brygadzista, kierownik zmiany lub działu - ustalenie tego należy do organizacji. Wystarczy pamiętać o tym, aby wyznaczona osoba miała odpowiednią wiedzę i była przeszkolona pod kątem kierowania pracownikami. Nie powinien więc to być pracownik służby BHP.

Dlaczego zorganizowanie tego szkolenia jest tak istotne?

To nie tylko kwestia wymogów prawnych i ewentualnych konsekwencji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Instruktaż stanowiskowy umożliwia nowemu pracownikowi poznanie swoich zadań i wszelkich zasad bezpieczeństwa, które w związku z nimi obowiązują. Ewentualny wypadek przy pracy wobec braku takiego szkolenia działa zdecydowanie na niekorzyść pracodawcy.

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z przepisami prawa instruktaż stanowiskowy powinien trwać 8 godzin - tylko w przypadku pracowników administracyjno-biurowych czas ten może zostać skrócony do 2 godzin. Zakres tematyczny szkolenia powinien dotyczyć m.in. obsługi maszyn i wszelkich urządzeń, narzędzi, materiałów, czynników energetycznych czy substancji chemicznych. Wszystko oczywiście zależy od charakteru danego zakładu pracy i specyfiki stanowiska, należy jednak pamiętać, że instruktaż powinien mieć zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Prawidłowo przeprowadzony instruktaż może wyglądać następująco:
1. Wstępna rozmowa z pracownikiem na temat jego zakresu obowiązków.
2. Przekazanie informacji na temat pomieszczenia, w którym pracownik będzie wykonywał swoje zadania. Dotyczy to warunków oświetleniowych, dróg ewakuacyjnych i zachowania w razie awarii czy wypadku, ale też maszyn i samego procesu pracy. W ten sposób osoba instruująca przekazuje wszystko, co najważniejsze, aby pracownik mógł przejść do kolejnych etapów.
3. Następnie instruktor prezentuje sposób, w jaki ma być wykonywana praca zgodnie z zasadami BHP.
4. Pracownik wykonuje zadanie z asystą instruktora.
5. Pracownik wykonuje zadanie samodzielnie pod okiem osoby, która go szkoli.
6. Instruktor sprawdza wiedzę pracownika z nabytych umiejętności i podsumowuje całe szkolenie.

Niezbędne dokumenty

Aby instruktaż stanowiskowy mógł zostać uznany za ważny, należy wypełnić odpowiedni druk - kartę szkolenia wstępnego(do pobrania tutaj). Muszą się w niej znaleźć dane pracownika, data szkolenia, dane osoby, która przeprowadziła instruktaż i może poświadczyć, że pracownik może zostać dopuszczony do pracy i nabył stosowną wiedzę, aby móc wykonywać swoje obowiązki prawidłowo z zachowaniem zasad BHP. Karta szkolenia powinna po szkoleniu trafić do akt osobowych pracownika.

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Normy dźwigania w pracy 2020

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Nowoczesna platforma BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

KursBHP - wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Upały, a bhp

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Praca zdalna, a bhp

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa