Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Pracownicy oświaty i edukacji są jedną z najliczniejszych grup zatrudnionych w Polsce. Szacuje się, iż w naszym kraju jest ich ponad pół miliona osób. Podobnie jak inne grupy zawodowe, tak i nauczyciele podlegają przepisom BHP. To rodzi pytanie, jaką wiedzę z zakresu BHP powinien mieć nauczyciel? Pracownicy oświatowi są zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy co 5 lat. Co jednak z tego typu szkoleń powinien wynieść? Jakie informacje powinny się znaleźć w szkoleniu dla nauczycieli?

BHP w szkole

Cały szereg obowiązków nauczycieli wiąże się z bezpieczeństwem uczniów, którzy pozostają pod jego opieką. Dlatego fundamentem wiedzy pracownika oświaty jest to, jak prawidłowo organizować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne. Pozwala to lepiej zapobiegać wszelkim wypadkom, którym mogą ulec podopieczni. Dotyczy to przede wszystkim obowiązków nauczyciela w klasie, w której odbywają się zajęcia. Zadaniem nauczyciela jest m.in. sprawdzenie, czy klasa jest wywietrzona, odpowiednio doświetlona oraz bezpieczna, tj. nie ma w niej żadnych niezabezpieczonych elementów instalacji elektrycznej, zniszczonego wyposażenia (meble, okna, itp.). Szczególnie dotyczy to pracowni chemicznych, biologicznych, czyli tam, gdzie może znajdować się dodatkowy sprzęt. Nauczyciel po odbytym szkoleniu powinien również wiedzieć, jak reagować na wszelkie zagrożenia, np. jak przeprowadzić ewakuację w czasie pożaru.

Obowiązki BHP  w relacjach z uczniami?

Innym równie istotnym aspektem obowiązków nauczyciela związanych z BHP jest reagowanie na zachowanie młodzieży, którą ma pod opieką. Świadomy nauczyciel nie tylko wie, co robić podczas wypadków w placówce oświatowej, ale przede wszystkim zna sposoby postępowania z konfliktami, które występują pomiędzy uczniami. Szkoła jest miejscem, w którym występują problemy wychowawcze, pojawia się młodzież np. z uzależnieniami, podatna na stres czy po prostu trudna, w związku z czym nauczyciel musi wiedzieć, jak sobie w takich okolicznościach poradzić zgodnie z BHP. Należy uczniom wytłumaczyć wówczas, iż pewne zachowania wbrew zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy mogą spowodować wypadki i inne następstwa (np. występowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Kształtowanie odpowiedniej postawy przez nauczyciela ma tu ogromne znaczenie. Ponadto jednym z obowiązków pracownika oświaty jest dostosowywanie wszelkich aktywności podczas zajęć do możliwości uczniów: psychicznych, motorycznych i intelektualnych.

Czy nauczyciel może być uznany za pracownika administracyjno-biurowego?

Pozornie to pytanie może wydać się niedorzeczne, jednak jest ono następstwem zmian, które nastąpiły po 1 stycznia 2019 roku. Ustawodawca zmienił dotychczasowe zasady w ramach obowiązku okresowego szkolenia BHP i zwolnił z niego pracowników administracyjno-biurowych (art. 2373 § 1 i 2 kodeksu pracy ). Aby zwolnienie było możliwe, stanowisko musi charakteryzować się najniższym ryzykiem występowania wypadków w pracy oraz niskim występowaniem czynników szkodliwych. Oznacza to również, iż sam zakład pracy został zakwalifikowany nie wyżej, niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wspomniana nowelizacja Kodeksu Pracy, nowelizacja  Rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, która weszła w życie 28 czerwca tego roku jak i obowiązki nauczycieli w zakresie BHP i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, jednoznacznie wskazują, iż nauczyciele powinni systematycznie uczestniczyć w szkoleniach bhp. Jednocześnie pracownicy oświaty(nie tylko nauczyciele ale wszyscy pracownicy placówki edukacyjnej) powinni być przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aby w razie nagłego zdarzenia móc natychmiast udzielić pomocy, np. poszkodowanym dzieciom. W związku z szerokim zakresem obowiązków pracowników oświaty oraz odpowiedzialnością w zakresie bhp, zalecamy, aby przeprowadzać w ich przypadku odpowiednie szkolenie, które przypomni i rozszerzy wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników oświaty takie szkolenie powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat - w ramach obowiązujących przepisów szkolenie to może odbyć się w wygodnej formie e-learningu.

 

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Praca zdalna, a bhp

Upały, a bhp

KursBHP - wypadek przy pracy

Nowoczesna platforma BHP

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Normy dźwigania w pracy 2020

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca na wysokości w ujęciu BHP

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Temperatura w miejscu pracy

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie