KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Czym jest, a czym nie jest wypadek w pracy? Jak pokazuje doświadczenie, definicja wypadku w pracy bywa często niedokładnie zrozumiana przez pracowników i pracodawców, co rodzi wiele błędów w trakcie późniejszych działań i postępowania powypadkowego. W niniejszym tekście przypominamy najważniejsze aspekty wypadków w pracy i sposobów na ograniczenie ich występowania.

Definicja wypadku w pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek w pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co to oznacza w praktyce? Jedną z wątpliwości, która dość często pojawia się wśród pracowników, jest definicja nagłości, którą znajdziemy w przepisach. Co tak naprawdę oznacza nagły? Najczęściej rozumie się przez to “momentalny”, a więc taki, któremu nie dało rady w żaden sposób zapobiec. Nagłe może być np. upuszczenie ciężkiego przedmiotu na stopę czy poślizgnięcie się na mokrej podłodze. W orzecznictwie granicą “nagłości” jest zazwyczaj 1 dzień roboczy, dostosowany do konkretnego dnia pracy (może więc wynosić np. 4 godziny, ale i 10). Czynnikiem (przyczyna) zewnętrznym określa się natomiast wszystko to, co mogło doprowadzić do powstania urazu, może to być więc maszyna, ciecz, sprzęt biurowy, zdarzenie naturalne (np. w przemyśle wydobywczym), ale również brak szkoleń BHP. Tak, brak odpowiednich szkoleń, a więc niespełnienie obowiązku przez pracodawcę może być przyczyną zewnętrzną wypadku w pracy. Uraz to uszkodzenie łączności tkanek - otarcie, złamanie, stłuczenie i tym podobne.

Wypadek w pracy, a przerwa śniadaniowa

Pracownicy mogą ulec wypadkowi niemal w każdej sytuacji, dlatego w definicji Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą dostrzegamy określenie “w związku z pracą”, które rozszerza definicję wypadku o zdarzenia, które miały miejsce poza stanowiskiem pracy. Dotyczy to takich sytuacji jak:
•    wyjście do toalety, przerwa śniadaniowa,
•    załatwianie spraw pracowniczych (np. wizyta w dziale HR),
•    w drodze z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania obowiązków, np. jazda samochodem na miejsce budowy,
•    podróż służbowa,
•    naturalnie dotyczy to również wykonywania swoich obowiązków na stanowisku pracy zarówno z polecenia przełożonego, jak i bez jego polecenia.

Rodzaje wypadków przy pracy

1.     Ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
2.    Zbiorowy - kiedy uczestniczą co najmniej dwie osoby w tym samym zdarzeniu.
3.    Śmiertelny - Wypadek uznaje się za śmiertelny, gdy  śmierć poszkodowanego nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.
4.    Indywidualny - potocznie nazwany wypadkiem lekkim
W przypadku zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny pracodawca ma obowiązek poinformować Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

Obowiązki pracodawcy z chwilą zaistnienia wypadku pracownika

Przepisy jasno określają, że pracodawca po wystąpieniu wypadku musi dopilnować szeregu obowiązków. Przede wszystkim musi odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku i w miarę możliwości ograniczyć dostęp do niego osób trzecich. Poza tym obowiązkiem pracodawcy jest podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz oczywiście zapewnić udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, jeśli jest to konieczne. Natomiast obowiązkiem pracownika w tym zakresie jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o wypadku. Nie oznacza to jednak, że pracownik ma np. zaniechać udzielenia pierwszej pomocy - w takich zdarzeniach należy posługiwać się zdrowym rozsądkiem.

Poza tym pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, który ustali przyczyny i okoliczności wypadku. W skład zespołu wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy (tj. osoba wybierana raz na 4 lata, która nie zajmuje stanowiska kierowniczego i jest np. członkiem związku zawodowego, choć nie jest to konieczne) lub jeżeli społeczna inspekcja pracy nie funkcjonuje w zakładzie, wówczas jest to inny przedstawiciel pracowników. Zespół ten ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy, w którym stwierdzi, czy dane zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy, zebrać informacje od poszkodowanego i świadków, dokonać oględzin miejsca wypadku oraz opcjonalnie zasięgnąć opinii lekarskiej. Protokół ten powinien rozstrzygnąć, czy dane zdarzenie spełnia warunki wypadku przy pracy. Tak sporządzona dokumentacja powypadkowa jest podstawą dla pracownika w przypadku starania o odszkodowanie, rentę lub inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. O ich przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracodawców, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Wyzwania BHP: ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w pracy 

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Czy kursy BHP online się opłacają?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Znaczenie szkoleń BHP dla pielęgniarek: co powinny obejmować i jak często się odbywać?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Praca zdalna, a bhp

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Jak wybrać odpowiednią odzież ostrzegawczą?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Normy dźwigania w pracy 2020

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Temperatura w miejscu pracy

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Jakie zasady BHP obowiązują kierowców zawodowych?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Upały, a bhp