KursBHP - wypadek przy pracy

KursBHP - wypadek przy pracy

Czym jest, a czym nie jest wypadek w pracy? Jak pokazuje doświadczenie, definicja wypadku w pracy bywa często niedokładnie zrozumiana przez pracowników i pracodawców, co rodzi wiele błędów w trakcie późniejszych działań i postępowania powypadkowego. W niniejszym tekście przypominamy najważniejsze aspekty wypadków w pracy i sposobów na ograniczenie ich występowania.

Definicja wypadku w pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek w pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co to oznacza w praktyce? Jedną z wątpliwości, która dość często pojawia się wśród pracowników, jest definicja nagłości, którą znajdziemy w przepisach. Co tak naprawdę oznacza nagły? Najczęściej rozumie się przez to “momentalny”, a więc taki, któremu nie dało rady w żaden sposób zapobiec. Nagłe może być np. upuszczenie ciężkiego przedmiotu na stopę czy poślizgnięcie się na mokrej podłodze. W orzecznictwie granicą “nagłości” jest zazwyczaj 1 dzień roboczy, dostosowany do konkretnego dnia pracy (może więc wynosić np. 4 godziny, ale i 10). Czynnikiem (przyczyna) zewnętrznym określa się natomiast wszystko to, co mogło doprowadzić do powstania urazu, może to być więc maszyna, ciecz, sprzęt biurowy, zdarzenie naturalne (np. w przemyśle wydobywczym), ale również brak szkoleń BHP. Tak, brak odpowiednich szkoleń, a więc niespełnienie obowiązku przez pracodawcę może być przyczyną zewnętrzną wypadku w pracy. Uraz to uszkodzenie łączności tkanek - otarcie, złamanie, stłuczenie i tym podobne.

Wypadek w pracy, a przerwa śniadaniowa

Pracownicy mogą ulec wypadkowi niemal w każdej sytuacji, dlatego w definicji Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą dostrzegamy określenie “w związku z pracą”, które rozszerza definicję wypadku o zdarzenia, które miały miejsce poza stanowiskiem pracy. Dotyczy to takich sytuacji jak:
•    wyjście do toalety, przerwa śniadaniowa,
•    załatwianie spraw pracowniczych (np. wizyta w dziale HR),
•    w drodze z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania obowiązków, np. jazda samochodem na miejsce budowy,
•    podróż służbowa,
•    naturalnie dotyczy to również wykonywania swoich obowiązków na stanowisku pracy zarówno z polecenia przełożonego, jak i bez jego polecenia.

Rodzaje wypadków przy pracy

1.     Ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
2.    Zbiorowy - kiedy uczestniczą co najmniej dwie osoby w tym samym zdarzeniu.
3.    Śmiertelny - Wypadek uznaje się za śmiertelny, gdy  śmierć poszkodowanego nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.
4.    Indywidualny - potocznie nazwany wypadkiem lekkim
W przypadku zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny pracodawca ma obowiązek poinformować Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

Obowiązki pracodawcy z chwilą zaistnienia wypadku pracownika

Przepisy jasno określają, że pracodawca po wystąpieniu wypadku musi dopilnować szeregu obowiązków. Przede wszystkim musi odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku i w miarę możliwości ograniczyć dostęp do niego osób trzecich. Poza tym obowiązkiem pracodawcy jest podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz oczywiście zapewnić udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, jeśli jest to konieczne. Natomiast obowiązkiem pracownika w tym zakresie jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o wypadku. Nie oznacza to jednak, że pracownik ma np. zaniechać udzielenia pierwszej pomocy - w takich zdarzeniach należy posługiwać się zdrowym rozsądkiem.

Poza tym pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, który ustali przyczyny i okoliczności wypadku. W skład zespołu wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy (tj. osoba wybierana raz na 4 lata, która nie zajmuje stanowiska kierowniczego i jest np. członkiem związku zawodowego, choć nie jest to konieczne) lub jeżeli społeczna inspekcja pracy nie funkcjonuje w zakładzie, wówczas jest to inny przedstawiciel pracowników. Zespół ten ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy, w którym stwierdzi, czy dane zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy, zebrać informacje od poszkodowanego i świadków, dokonać oględzin miejsca wypadku oraz opcjonalnie zasięgnąć opinii lekarskiej. Protokół ten powinien rozstrzygnąć, czy dane zdarzenie spełnia warunki wypadku przy pracy. Tak sporządzona dokumentacja powypadkowa jest podstawą dla pracownika w przypadku starania o odszkodowanie, rentę lub inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. O ich przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.

W naszej ofercie znajdziesz Szkolenie bhp dla pracodawców, które poszerzy twoją wiedzę w zakresie opisanym w artykule i nie tylko.

Temperatura w miejscu pracy

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Czy kursy BHP online się opłacają?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Upały, a bhp

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Normy dźwigania w pracy 2020

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Nowoczesna platforma BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Praca zdalna, a bhp

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom