Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Wypadek w pracy to z definicji zdarzenie nagłe, a ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy się wydarzy, to pracodawca musi być przygotowany na jego ewentualność. W związku z tym powinien zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie firmy. Wiąże się to z m.in. udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Kto jest za to odpowiedzialny? Jakie obowiązki ma w tym aspekcie każdy pracodawca? Zapraszamy do lektury.

Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Źródłem przepisów dotyczących udzielania pierwszej pomocy jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Z obu tych aktów prawnych wynika między innymi, że:
1. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę (lub osoby) odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Informacja na ten temat podana do informacji reszty pracowników musi zawierać:
a) imię i nazwisko wyznaczonej osoby
b) miejsce wykonywania pracy,
c) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
2. Pracodawca musi również umożliwić pracownikom środek komunikacji do kontaktu z np. pogotowiem, strażą pożarną.
3. Jego obowiązkiem jest także zakupić i umieścić apteczkę w poszczególnych działach firmy (lub stworzyć punkty pierwszej pomocy).

Dodatkowo dobrą praktyką jest, aby pracownicy wyznaczeni do udzielania pierszej pomocy przedmedycznej ukończyli odpowiednie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca ma w obowiązku m.in. wyznaczenie pracownika, który będzie odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, w skrócie ppm. Przepisy prawa nie rozstrzygają jednak, w jakiej formie pracownik ma zostać poinformowany o tym, iż jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zazwyczaj tworzy się stosowny dokument, którego podpisaną przez pracownika kopię składa się w jego akta. Ile osób powinno zostać wyznaczonych do tej roli? Wszystko tak naprawdę zależy od wielkości zakładu pracy, systemu pracy i liczby pracowników. Istotne, aby pracodawca wyznaczając osoby, zapewnił ciągłość w tym zakresie. Oznacza to, że:
1. W przypadku pracy zmianowej osoba odpowiedzialna za udzielenie ppm powinna być wyznaczona na każdej ze zmian.
2. Gdy mówimy o dużym zakładzie pracy, który dzieli się na konkretne jednostki, każda z nich również powinna mieć wyznaczonego pracownika.

Podczas wyznaczania pracownika należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli wstępnie wybrana osoba zgłosi pracodawcy, że np. mdleje na widok krwi, to należy poszukać innego pracownika. To samo dotyczy np. pracowników niepełnosprawnych czy młodocianych, ale już pracownik, który np. ma dziecko do lat 4, nie jest zwolniony z tego obowiązku. W sytuacji, gdy zakład pracy zatrudnia wyłącznie osoby niepełnosprawne lub młodociane, pracodawca może wyznaczyć samego siebie. Co jednak istotne, pracodawca musi o swojej decyzji poinformować wszystkich pracowników - wraz z danymi kontaktowymi wybranej osoby. Dobra praktyka stanowi również, iż wyznaczony pracownik powinien przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale jego zakres zależy od potrzeb zakładu pracy i zagrożeń, które w nim występują.
Wyjątkiem są tutaj wszyscy pracownicy placówek oświatowych, na których spoczywa obowiązek ukończenia kursu ppm.

Apteczki i punkty pierwszej pomocy

Podobnie jak w przypadku wielu innych ustaleń związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, przepisy nie regulują, ile apteczek czy punktów pierwszej pomocy powinno znajdować się na terenie zakładu pracy. W związku z tym pracodawca powinien przede wszystkim realnie i dokładnie ocenić ryzyko wypadków na swoim terenie, a następnie udostępnić pracownikom apteczki i punkty pierwszej pomocy. Punkty powinny być rozlokowane tam, gdzie występuje wysokie ryzyko wypadków lub np. wydzielają się pyły czy środki chemiczne szkodliwe dla zdrowia itp. Co ważne, swój wybór powinien skonsultować z lekarzem, który jest odpowiedzialny za profilaktykę zdrowotną pracowników. Warto przy tym pamiętać, iż w apteczkach nie powinny znajdować się leki, zastrzyki i inne środki, do podawania których uprawniona jest tylko osoba z wykształceniem medycznym. Podsumowując, o wyposażeniu apteczki decyduje pracodawca w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy.

 

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Rola liderów w promowaniu BHP ? szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Upały, a bhp

Bezpieczeństwo w szkole ? jak uchronić uczniów przed zagrożeniami?

BHP w przemyśle spożywczym ? jak dbać o higienę i bezpieczeństwo produkcji?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Ergonomia w miejscu pracy - zapobieganie urazom i dolegliwościom

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Nowoczesna platforma BHP

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Jakie tematy powinno obejmować szkolenie z BHP dla personelu weterynaryjnego?

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

KursBHP - wypadek przy pracy

Temperatura w miejscu pracy

Normy dźwigania w pracy 2020

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii

Kursy BHP dla pracowników przedszkoli ? co warto wiedzieć?

Czy kursy BHP online się opłacają?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Znaczenie szkoleń z zakresu BHP dla personelu stomatologicznego. Jakie tematy są kluczowe?

Nowe normy BHP na stanowiskach z monitorem. Co trzeba wiedzieć?

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Jakie szkolenia BHP muszą odbyć fizjoterapeuci?

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Kto może pełnić zadania służby BHP w firmie?

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Szkolenia BHP dla nauczycieli ? jak często należy je przeprowadzać?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Czy pracownik z zagranicy ma obowiązek szkolenia BHP?

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Praca zdalna, a bhp

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Jak wybrać efektywne szkolenie BHP? Testy i materiały interaktywne dla uczestników kursu

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

BHP na budowie - kluczowe aspekty bezpiecznej pracy na placu budowy

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Jak zadbać o siebie pracując z domu

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

Ochrona przeciwpożarowa - jakie obowiązki ma pracodawca? 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jak minimalizować ryzyko wypadków?

Szkolenia BHP online - jak korzystać z e-learningu w edukacji BHP

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

5 najczęstszych błędów związanych z BHP i jak ich uniknąć

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć