Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Wypadki w drodze do i z pracy ? wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dość powszechnym rodzajem wypadków, którym ulegają pracownicy, są wypadki w drodze do i z pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby zdarzenie losowe zostało uznane za wypadek w drodze lub z pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku w kontekście świadczenia wypadkowego?

Jak definiuje się wypadek do i z pracy?

Definicję i zakres zdarzeń podlegających pod pojęcie wypadku do lub z pracy określa art. 57B ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.). Zgodnie z podanym aktem prawnym:
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Droga drodze nierówna

Pojęcie to w kontekście wypadków do lub z pracy rozpatrywane jest o wiele szerzej i obejmuje swoją domeną również m.in.: drogi wewnętrzne – chodniki i ścieżki prowadzące do posesji osoby poszkodowanej czy klatki schodowe. Niemniej, dokładne precyzowanie tego, jaki obszar należy uznać za „drogę” do lub z pracy podczas wypłaty świadczeń z funduszu wypadkowego, pozostawiane jest indywidualnym orzecznictwom sądowym.
Przykładowo: zgodnie z przytoczonym art. 57B ust. 1 za drogę do pracy nie można uznać odcinka pokonanego przez poszkodowanego, który mieści się między miejscem pracy a miejscem, w którym poszkodowany realizował prywatne cele niezwiązane z obowiązkami pracowniczymi, a następnie powrotem do pracy po zrealizowaniu prywatnych celów.
Z kolei droga z pracy na lunch, obiad lub spotkanie z klientem z całą mocą klasyfikuje się jako droga z lub do pracy, o ile przerwa lub spotkanie były realizowane na podstawie wykonywania zadań zawodowych lub społecznych albo zwykłego spożywania posiłków.

„Przerwa uzasadniona życiowo”, a interpretacja sądowa

Kwalifikacja zdarzeń losowych, jako wypadków powstałych w drodze do lub z pracy, nie należy do najprostszych. Powodem jest swego rodzaju enigmatyczność nadrzędnego aktu prawnego oraz problem ze zdefiniowaniem i klasyfikacją „przerw uzasadnionych życiowo”. Przerwy te były bowiem wielokrotnie analizowane i interpretowane przez sądy, które rozmijały się między sobą w zakresie wystosowanych orzecznictw.
Poniżej przedstawiamy 3 przykłady orzecznictw w zakresie wypadku drogi do lub z pracy.
1. Wyrok     Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2001 r., sygn. akt II UKN 347/00:
Zwyczajowe i codzienne dokonywanie zakupów spożywczych podczas odbywania najkrótszej drogi z pracy do domu nie przerywa drogi z pracy do domu. Wobec tego zdarzenie powstałe na danym odcinku nosi znamiona wypadku w drodze z pracy.

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1996 r., sygn. akt III AUr 11/96:
Drobne zakupy, odebranie dziecka z przedszkola, spłata kredytu bankowego czy zatankowanie pojazdu w czasie drogi z pracy do domu stanowią przerwę uzasadnioną życiowo i nie przerywają drogi z pracy do domu.

3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1998 r., sygn. akt. II UKN 462/97:
Naprawa usterki samochodu lub innego pojazdu w trakcie drogi z lub do pracy, gdy pracownik przemieszcza się własnym pojazdem i ulegnie w tej sytuacji wypadkowi, nie przerywa tej drogi i stanowi podstawę do wypłacenia odszkodowania wypadkowego.

 

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

KursBHP - wypadek przy pracy

Środki ochrony indywidualnej w świetle przepisów bhp

Praca w ciąży - najważniejsze zasady bhp

Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?

Upały, a bhp

Profilaktyczna opieka zdrowotna - rodzaje badań lekarskich

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż stanowiskowy

Szkolenia BHP online dla weterynarzy. Czy warto?

Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia - co musisz wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie pandemii koronawirusa

Praca zdalna, a bhp

Nowoczesna platforma BHP

Alkohol w miejscu pracy ? jakie konsekwencje ponosi pracownik?

Szkolenia bhp a umowy cywilnoprawne

Ocena ryzyka zawodowego - co to takiego?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia BHP-konsekwencje dla pracodawcy

Normy dźwigania w pracy 2020

Ewakuacja - jak przeprowadzić ewakuację zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz ppoż

Szkolenia BHP dla salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i SPA

Szkolenie BHP w pracy zdalnej ? Nowe przepisy od 2023 roku

Szkolenie wstępne BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenia okresowe BHP - co jaki czas?

Czy stażysta musi przechodzić szkolenie BHP?

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Obowiązki, uprawnienia i zadania służby BHP

KursBHP - Badanie trzeźwości w zakładzie pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Temperatura w miejscu pracy

Udzielanie I pomocy w zakładzie pracy

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć z zakresu BHP?

Szkolenia BHP w wersji angielskiej ? kto może z nich skorzystać?

Praca asystentki stomatologicznej i szkolenie BHP

Praca na wysokości w ujęciu BHP

Szkolenie BHP a działalność jednoosobowa

Jak zostać inspektorem ds. bhp

Jakie elementy powinny się znaleźć w szkoleniu bhp dla lekarzy?

Zmiany w BHP w 2019 i 2020 roku

Szkolenia okresowe BHP dla kierowców - czy można przeprowadzić je w formie online?

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Jak powinna wyglądać instrukcja BHP?

Uprawnienia wysokościowe? Co warto o nich wiedzieć?

Wypadki przy pracy na umowę zlecenie

Bezpieczny powrót do pracy w zakładzie w czasie epidemii